Memuriyetten Haksız Uzaklaştırma Nedeniyle Manevi Tazminat

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Memuriyetten Haksız Uzaklaştırma Nedeniyle Manevi Tazminat

T.C.
DANIŞTAY 5. DAİRE
E. 2000/4550
K. 2004/30
T. 19.1.2004

*MEMURİYETTEN HAKSIZ UZAKLAŞTIRMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tutuklama ve Ceza Davası Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma )

*CEZA DAVASI NEDENİYLE MEMURİYETTEN UZAKLAŞTIRMA ( Manevi Tazminat Talebi )

*TUTUKLAMA VE CEZA DAVASI AÇILMASI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMUR ( Şeref ve Haysiyetinin İncindiği Gerekçesiyle
Manevi Tazminat Talebi )

* MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tutuklanması ve Hakkında Ceza Davası Açılması Nedeniyle Görevden Uzaklaştırma Nedeniyle )

ÖZET : Görevden uzaklaştırma işlemi, davacının tutuklanması ve daha sonra da hakkında ceza davası açılması üzerine tesis edildiğinden; bu işlem nedeniyle davacının acı ve üzüntüye düşmesi veya şeref ve haysiyetinin incinmesinden ve dolayısıyla manevi tazminatın koşullarının oluştuğundan söz edilemez.

İstemin Özeti: … Orman İşletme Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan davacının, davalı idare tarafından haksız yere ve hukuka aykırı olarak görevinden uzaklaştırıldığı iddiasıyla, 6.000.000.000.- TL. manevi tazminatın, 18.6.1999 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan davanın; davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işleme karşı açtığı dava sonunda mahkemelerince iptal kararı verilmiş ise de, idarenin iptal edilen görevden uzaklaştırma işlemi, davacının önce tutuklanması ve daha sonrada hakkında ceza davası açılması üzerine tesis edildiğinden idarenin tazminat ödemekle yükümlü tutulmasını gerektirecek derecede ağır hizmet kusurunun bulunmadığı, ayrıca görevden uzaklaştırılmasından dolayı davacının acı ve üzüntüye düştüğünden veya şeref ve haysiyetinin incindiğinden sözedilemeyeceği, bu nedenlerle davacıya manevi tazminat verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle reddi yolunda Kırıkkale İdare Mahkemesi’nce verilen 30.5.2000 günlü, E: 2000/181, K: 2000/331 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Hüseyin Mısır’ın Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Sefer Yıldırım’ın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Kırıkkale İdare Mahkemesi’nce verilen 30.5.2000 günlü, E: 2000/181, K: 2000/331 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 19.1.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat