Malın Alıcısına Eksik Ulaştığına Yönelik İddia

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Malın Alıcısına Eksik Ulaştığına Yönelik İddia

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9740

Karar: 2000 / 437

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET: Davaya konu taşımaya ilişkin taşıma senedi üzerinde malın alıcısına noksan ulaştırıldığına dair bir kayıt bulunmadığı gibi, noksanlıkla ilgili tutulan tutanakların taşıyıcının yokluğunda tutulduğu ve taşıyıcıya konvansiyonda öngörülen şekilde ihbar yapılmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.(CMR m. 30) (818 S. K. m. 41)

Alacak Davası

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce görülerek verilen 18.05.1999 tarih ve 1998/1654 – 1999/552 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Taşıma Senedinde Yer Alan Bilgiler

Karar: Davacı vekili, müvekkili şirket nezdinde nakliyat sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan Peg Profilo Elektrikli Gereçler San. AŞ.’ne ait muhtelif emtia’nın davalı taşıyıcı tarafından Almanya’dan Türkiye’ye nakli esnasında kısmen kayıp olduğunu ileri sürerek, (409.126.032.) lira’nın sigortalısına ödeme tarihi olan 29.04.1998 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Noksanlıkla İlgili Tutulan Tutanakların Taşıyıcının Yokluğunda Tutulduğu

Mahkemece, iddia, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, davaya konu taşımaya ilişkin taşıma senedi üzerinde malın alıcısına noksan ulaştırıldığına dair bir kayıt bulunmadığı gibi, noksanlıkla ilgili tutulan tutanakların taşıyıcının yokluğunda tutulduğu ve taşıyıcıya CMR Konvansiyonunun 30. maddesinde öngörülen şekilde ihbar yapılmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

Konvansiyonda Öngörülen Şekilde İhbar Yapılmadığından Davanın Reddi Gereği

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 710.000. lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 31.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat