Mali Tatil Süresince Dava Açma Süresinin İşlemeyeceği

DANIŞTAY
4. Daire 2007/5873 E.N , 2009/5026 K.N.

Özet
MALİ TATİL SÜRESİNCE DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLEMEYECEĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz Eden : … Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karşı Taraf : Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Çivril Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti : 2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına düzenlenen inceleme raporuna istinaden 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması ile 2002/12 nci döneminden sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarının indirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. îlk inceleme sonucu verilen Denizli Vergi Mahkemesinin 7.8.2007 günlü ve E:2007/640, K:2007/499 sayılı kararıyla; sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarının indirilmesine ilişkin işlemin Mahkemelerinin E:2007/639, 941, 642 ve 643 sayılı dosyalarında da dava konusu edildiği anlaşıldığından, aynı konuda mükerrer dava konusu yapılan işlemle ilgili bu dosyada karar verilmesine gerek olmadığı, dava konusu özel usulsüzlük cezasına ilişkin ihbarnamenin ise davacı şirkete 29.6.2007 tarihinde tebliğ edildiği halde, davanın yasal dava açma süresinin bitiminden sonra 31.7.2007 tarihinde açıldığı anlaşıldığından esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasına ilişkin istem hakkında davanın süre aşımı nedeniyle reddine, diğer isteme ilişkin ise karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Davacı, dava dilekçesinde ihbarnamenin tebliğ tarihi olarak sehven 29.6.2007 tarihi gösterildiğini, ancak tebliğ tarihinin 3.7.2007 tarihi olduğunu, davanın süresinde açıldığını ileri sürerek kararın süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmının bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Zübeyde Çelebi’ nin Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu’ nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına düzenlenen inceleme raporuna istinaden 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması ile 2002/12 nci döneminden sonraki döneme devreden katma değer vergisi tutarının indirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın ilk incelemesi sonucu, özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmı hakkında süre aşımı nedeniyle reddine, diğer kısım hakkında ise karar verilmesine yer olmadığına karar veren Vergi Mahkemesi kararının süre aşımı nedeniyle reddedilen kısmı davacı tarafından temyiz edilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7 nci maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, 61 nci maddesinde, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinin her yıl Ağustos’un birinden Eylül’ün beşine kadar çalışmaya ara verecekleri, “sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 8 inci maddesinin 3 üncü bendinde, ise bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu sürelerin, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’ un birinci maddesinde, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil olması halinde, mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı, aynı maddenin (3) nolu bendinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıtları, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, belirtilen sürelerin mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı ifade edilmiştir.

5604 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun hükümlere göre, belli sürelerde yapılması gereken vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin mali tatil süresince işlemeyeceği, sürenin mali tatilin sona ermesinden itibaren tekrar işlemeye başlayacağı açıktır. 2007 yılında, 30 Haziran 2007 günü resmi tatil olan Cumartesiye rastladığından ve Temmuz ayının ilk iş günü de 2 Temmuz olduğundan; 2007 yılında mali tatil, 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2007 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Vergi Mahkemesince, davacı adına düzenlenen ihbarnamenin 29.6.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği ve bu ihbarnameye karşı 31.7.2007 tarihinde açılan davanın yasal süresinden sonra açıldığı gerekçesiyle dava süre aşımı nedeniyle reddedilmiş ise de, 29.6.2007 tarihinde tebliğ edilen ihbarname ile başlayan otuz günlük dava açma süresi 5604 sayılı Kanunun anılan (3) nolu bendi uyarınca 3.7.2007 tarihinde durmakta, kalan süre 21.7.2007 tarihinden itibaren tekrar işlemeye devam etmektedir. Bu suretle uzayan sürenin son günü adli tatile rastladığından adli tatil dahi başlamadan 31.7.2007 tarihinde kayda giren dilekçeyle açılan davanın süresinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davanın süre aşımı nedeniyle reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Denizli Vergi Mahkemesinin 7.8.2007 günlü ve E:2007/640, K:2007/499 sayılı kararının süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin kısmının bozulmasına 20.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat