Ücretin Ödenme Zamanı

İş Kanununun 32. maddesinin 4. fıkrası gereğince, ücret en geç ayda bir ödenir. Ancak, işverenin, işçi ücretlerini daha kısa aralıklarla Ödeme­sine yasal bir engel yoktur. Nitekim yasa koyucu bu sürenin hizmet akit­leri ve toplu iş sözleşmeleriyle bir haftaya kadar indirilebileceğini hü­küm altına almıştır. İşveren işçi ücretlerini iş sözleşmesi, toplu iş sözleş­mesi ve yasa hükümlerine göre hesaplayıp tam ve zamanında ödemek zorundadır. Aksi halde işçi, İş Kanununun 24. Maddesinin 2/e fıkrası uyarınca iş sözleşmesini eksik ve zamanında ödenmeyen ücretleri nede­ni ile haklı olarak feshedip işverenden kıdem tazminatı isteyebilir.

Borçlar Kanununun 77. Maddesi uyarınca, işçi ücretleri iş günlerin­de ödenir. Bu nedenle, ödeme günü hafta tatili veya çalışılmayan bir tatil gününe rastlarsa ödeme, tatili izleyen iş gününde yapılır.

Diğer taraftan yaşamını tek geçim kaynağı olan ücretle idame ettir­mek zorunda olan işçi, ücret ödeme günü gelmeden avans isteme yoluna başvurabilir. Ancak işçinin, işverenden avans isteyebilmesi için;

İşçinin ihtiyacının bulunması,

Avansın ödenmesinin işvereni zarar ve sıkıntıya düşürmemesi,

İşçinin istediği avans tutarını o güne kadarki çalışması ile hak etmiş olması, unsurlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak gerek işçi ile işverenin anlaşması gerekse de toplu iş sözleşmeleri ile bu hü­kümler aşılabilir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat