Kurumlar Vergisi Yatırım İndirimi İstisnası

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kurumlar Vergisi Yatırım İndirimi İstisnası

DANIŞTAY
4. Daire 2007/3468 E.N , 2009/2647 K.N.

İlgili Kavramlar

KURUMLAR VERGİSİ

Özet
193 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNE GÖRE ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ HARCAMALARIN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINDAN YARARLANMASI İÇİN EKONOMİK ÖMRÜNÜN 5 YIL VE DAHA FAZLA OLMASININ GEREKLİ VE YETERLİ OLDUĞU HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz Eden:Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf:… Reklamcılık ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Vekili: Av. …

İstemin Özeti:2005 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ihtirazi kayıtla veren davacı, özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarının yatırım indirimi istisnasından faydalandırılması gerektiğini ileri sürerek fazladan tahakkuk ettirilen verginin kaldırılması istemiyle dava açmıştır. İstanbul 3. Vergi Mahkemesi, 1.3.2007 gün ve E:2006/1214; K:2007/394 sayılı kararıyla; 213 sayılı Kanun’un 272 ve 327 nci maddeleri ile 193 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesine göre özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların yatırım indirimi istisnasından yararlanması için ekonomik ömrünün 5 yıl ve daha fazla olmasının gerekli ve yeterli olduğu, davacının 2004 yılında kiraladığı bina için 2005 yılında yaptığı özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların yatırım indirimi istisnasından yararlanmasına engel bir durum olmadığı anlaşıldığından fazladan tahakkuk ettirilen verginin yasal olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, ancak 5 yıllık süre dolduktan sonra istisnadan yararlanılabileceğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti:Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Hayrettin Korucunun Düşüncesi:Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Eren Sonbay’ın Düşüncesi:İdare ve yergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 1.3.2007 gün ve E:2006/1214; K:2007/394 sayılı kararının onanmasına 25.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat