Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 191-

  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bu­lunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli ser­bestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine sarar verebilir.
  • Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen ku­rumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçlan hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranıştan hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
  • Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.
  • Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuştu­rucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve dene­timli serbestlik tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı erte­lenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli >crbesdik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir.
  • Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gerekle­rine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Suçun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır.

Korunan hukuki değer kamunun sağlığıdır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Maddi Öğesi

Madde metninde faile ilişkin bir Özellik belirtilmemiştir. Suçun faili herkes olabilir.

Suçun mağduru yoktur. Suçtan zarar gören ise toplumdur.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Hareket – Netice

1.fıkra uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan. kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2.fıkrada “Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hü­küm vermeden Önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedavi­ye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuştu­rucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir.” Hükmüne yer verilmiştir. Kamu da­vasının görülmesi sırasında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin üzerinde yakalandığı kişi hakkındaki eylemin niteliği kesinleşmeden ve suç sübut bulmadan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine ya da sadece denetimli serbestlik tedbirine hükmet­mek mümkün değildir. Dolayısıyla Hakim, sanık hakkındaki delillerin tür ve niteli­ğine göre, sanık hakkındaki iddia sübut bulmadan ve kesin kanaati oluşmadan. hükümden önce tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmetmemelidir. 3. fıkradaki “hükümden önce” ibaresinden failin eylemine ilişkin bir kanaat sahibi olup eylemin sübut bulduğu konusunda kesin bir kanaate sahip olunduktan sonra, ancak bu konuda bir cezalandırma hükmü kurulmadan önceki evreyi anlamak gere­kir. Bu durumda henüz son hüküm verilmemiş olduğundan tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin karar itiraz kanun yoluna tabi olacaktır.

2.fıkrada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında uygulanacak tedavi ve denetimli serbesti tedbirinin nasıl uygulanacağına ilişkin düzenleme ya­pılmış, 4. fıkrada, bu denetimli serbestlik tedbirinin süresi belirlenmiştir.

Maddenin 5. fıkrasına göre; tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gerek­lerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir.

Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm kurulur. Bu durumda davaya devam edilip tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunma nedenlerine de daya­nılarak hükümlülük kararı verilecektir.

Maddenin 6. fıkrası hükmüne göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması koşuluyla, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hük­medildikten sonra da 2., 3., veya 4. fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulma kararı verilebilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazının ertelenmesi zorunludur. Bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiş olması halinde tekrar tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunamaz. Çünkü zaten fail hakkında tedavi ve dene­timli serbestlik tedbirine uygun davranmaması nedeniyle ceza verilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak cezanın 51. madde uyarınca ertelenmesi olanaklı değildir. Fail hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hiç hükmolunmamış ise ceza erte­lemesinin 191/6. madde uyarınca yapılması gerekir.

Faile ceza verildikten sonra tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmişse, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, mahkûm olduğu ceza 7. fıkra hükmü uyarınca infaz edilmiş sayılır; tedavi ve denetimle serbestlik tedavisinin gereklerine uyulmaması durumunda ise ceza, derhal infaz edilir.

Kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran, satın alan ya da kabul eden ki­şinin bu maddeyi satışa arz etmesi veya başkalarına vermesi durumunda YTCK’nın 188/3. madde uyarınca cezalandırılması gerekir. Bu durumda fail, sadece 188. mad­de uyarınca cezalandırılmalı, maddeyi kullanmak için değil, satış ve ticaret için bulundurduğu kabul edilmelidir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Yaptırımı

Maddenin 1. fıkrası uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mahkemenin, birinci fıkrasına göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar vermesi olanaklıdır.

Maddenin 3. fıkrasına göre hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi için, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli ser­bestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmak bir yükümlülüktür. Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilmesi 5. fıkra gereğidir.

Hakim bu durumda olan kişi için bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına hük­medebilir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabilir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurmak Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma işlemleri doğrudan C. Savcılığınca göre yapılır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat