Kooperatif Olağanüstü Genel Kurul Çağrısının İptali

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kooperatif Olağanüstü Genel Kurul Çağrısının İptali

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

2004/7071 Esas
2005/3501 Karar
11.04.2005 Tarih

Taraflar arasında görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 05.03.2004 tarih ve 2003/889-2004/102 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı SS İ. T. Konut Yapı Kooperatifi Birliği vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı S. Konut Yapı Kooperatifinin ortağı olduğunu, kooperatifin diğer davalının üyesi olmadığı halde üst birlik olarak genel kurul çağrısı yaptığını, üst birlik olarak cağrı yapılmasının yasaya aykırı olduğunu, ileri sürerek, 21.12.2003 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin İ. T. Konut Yapı Kooperatifler Birliğinin 7.11.2003 tarihli ve 2003/40 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, alınan kararın yasa ve anasozleşmeye uygun olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkisi raporu ve tum dosya kapsamından iptali istenen 21.12.2003 tarihlı genel kurul yapılamadığından ve dava konusu kalmadıgından dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı davalı S.S.İ.T. Konut Yapı Kooperatifi Birliği vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı ortakların üst birlik olan davalı S.S.İ.T. Konut Yapı Kooperatifler Birliğinin 7.11.2003 tarih ve 2003/40 sayılı olağanüstü genel kurula çağrı kararının iptali istemine ilişkindir.
Kooperatif ortağı, kooperatif genel kurul kararlarına karşı kararların yasa, arasozlesme veya iyiniyet kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla KOOP. K.nun 53. maddesi hükmü uyarınca iptal davası yada kararların bağlı olduğu iddiasıyla hükümsüzlügun tespiti davası açabilirler. Acılan dava, belirtılen dava türlerinden olmadığı gibi, eda davası açılabilecek durumlarda tespit davası açılamayacağı kuralına da uygun olmadığından, davanın reddine ve yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın davalı-S.S.İ. T. Konut Yapı Kooperatifler Birliği yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı S.S.İ. T. Konut Yapı Kooperatifler Birliği vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA. ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine. 11.04.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat