Kıymet Takdirine Süresinde İtiraz Edilmemesi

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Kıymet Takdirine Süresinde İtiraz Edilmemesi

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/14659
KARAR NO:2018/11639
KARAR TARİHİ:15/11/2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>KIYMET TAKTİRİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ YASANIN GÖRDÜĞÜ BU OLANAĞI KULLANMAYANLAR, KIYMET TAKTİRİNE İLİŞKİN HUSUSLARI İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLARAK İLERİ SÜREMEZ.

ÖZET: Süresinde kıymet takdirine itiraz eden borçlunun, ihale konusu taşınmazın satışa esas değerinin düşük olduğuna yönelik iddiasının ihalenin feshi aşamasında inceleme konusu yapılabileceği nazara alınarak, kıymet takdirine itiraza ilişkin dava dosyası ve mahkeme kararı incelenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, açıklanan fesih nedeninin inceleme ve değerlendirme dışı bırakılarak somut olaya uygun bulunmayan gerekçe ve eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde sonuca gidilmesi de yerinde görülmemiştir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 20/02/2017 tarih, 2016/25428 E., 2017/2181 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden
daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlu tarafından 123 parsel 6 nolu bağımsız bölüme ilişkin 22.03.2016 tarihli ihalenin feshinin talep edildiği, mahkemece şikayetin reddi ile birlikte borçlu aleyhine para cezası verilmesine ilişkin kararın Dairemizce onandığı anlaşılmaktadır.

İİK’nun 364/3. maddesinde icra mahkemesi kararının temyiz edilmesinin satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacağı hükme bağlanmıştır. Anılan yasal düzenleme uyarınca, temyiz incelemesi sonuçlanmadan satış yapılması mümkün değildir.

Somut olayda borçlu icra mahkemesine başvurusunda, ihale konusu taşınmaz ile ilgili haczin, yenileme emri tebliğ edilmeden ve harç alınmadan usulsüz konulduğunu ileri sürerek yaptığı başvuruda icra mahkemesince verilen kararı temyiz ettiğini belirtmiştir.
Söz konusu şikayete dair … 15. İcra Hukuk Mahkemesinin 2014/579 E.- 1168 K. sayılı dosyasının incelenmesinde; şikayetin 16.12.2014 tarihinde reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından 12.01.2015 tarihinde temyiz edildiği, 30.03.2017 tarihinde Yargıtay 8. Hukuk Dairesince onandığı görülmektedir. Bu durumda ihale tarihi, 22.03.2016 olduğuna göre, hacze ilişkin şikayete dair kararın temyizi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 364/3. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re’sen dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi
mümkündür. Ancak, kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.

Somut olayda, şikayetçi borçlu tarafından icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdirine, taşınmazın dışarıdan görülerek ve değerinin emsallerine göre eksik tespit edildiği gerekçesi ile süresinde itiraz edilmiş, … 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/369 E.- 915 K. sayılı dosyasında 15/05/2015 tarihinde yapılan keşif üzerine, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, ofis olarak kullanılan bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazın yaklaşık brüt alanının 300 m2 olduğu ve rayiçleri uyarınca 800.000 TL edebileceği belirtilmiş olup, hazırlanan rapora borçlu tarafından itiraz edilmiş ise de mahkemece itiraz dikkate alınmamıştır.

Bu durumda mahkemece, süresinde kıymet takdirine itiraz eden borçlunun, ihale konusu taşınmazın satışa esas değerinin düşük olduğuna yönelik iddiasının ihalenin feshi aşamasında inceleme konusu yapılabileceği nazara alınarak, kıymet takdirine itiraza
ilişkin dava dosyası ve mahkeme kararı incelenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, açıklanan fesih nedeninin inceleme ve değerlendirme dışı bırakılarak somut olaya uygun bulunmayan gerekçe ve eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde sonuca
gidilmesi de yerinde görülmemiştir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Dairemizce, kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken maddi hataya müsteniden onandığı anlaşılmakla şikayetçi borçlunun karar düzeltme isteminin
kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 20/02/2017 tarih, 2016/25428 E., 2017/2181 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15/11/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat