Kısa temyiz (süre tutum) dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenler

Kısa temyiz (süre tutum) dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenler

Avukat, üzerine aldığı işi sonuçlandırmakla yükümlü olup, aleyhe hükmolunan karar aleyhine kanun yollarına başvurmak da bu yükümlülük kapsamındadır.

Avukat, kararın temyizinde hukuki yarar görmese dahi, müvekkilin bu hususta yazılı muvafakatini almadıkça, temyizden imtina edemez.

Ceza yargılamasında kararın temyizi harca tabi olmadığından sıkıntı yoktur. Ancak hukuk davalarında, davanın türüne göre maktu veya nisbi temyiz başvuru harcı yatırılması gerektiğinden, müvekkilden masraf isteme durumu sözkonusu olmaktadır. Kararın temyiz edilip edilmeyeceği, edilecek ise ne kadar süre içerisinde ne miktarda harç yatırılması gerektiği hususunu müvekkile yazılı olarak bildirip, müvekkilin gerekli masrafı gönderip göndermemesine göre hareket etmekte fayda vardır.

Temyiz masrafının ne kadar tutacağı konusunda bilgi sahibi değil iseniz, temyiz maktu harca tabiymişçesine 2015 yılı için yaklaşık 250,00 TL masraf avansı, kararı temyiz etmeniz için başlangıçta yeterli olacaktır. İlgili mahkeme, harcın eksik olduğunu gördüğünde, size göndereceği bakiye harç muhtırası ile, yatırmanız gereken eksik harcı size bildirecek ve harcı yatırmanız için size 7 günlük kesin süre verecektir. Bu 7 günlük kesin süreye rağmen bakiye harç ikmal edilmez ise, karar süresinde temyiz edilmemiş olacaktır.

İcra mahkemeleri, iş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde, temyiz süreleri, tefhim var ise (karar yüze okunmuş ise) tefhimle başlayacaktır. Diğer mahkemelerde ise süre, tebliğden itibaren başlamaktadır.

Süre eğer tefhimle başlamışsa, temyiz için 7, 8 ve 10 gün gibi kısa süreler söz konusu olduğundan ve gerekçeli kararlar, çoğu zaman bu süreler içerisinde yazılmadığından, kararı temyiz etmek isteyen taraf, gerekçeyi göremediğinden, temyiz gerekçelerini de yazamamaktadır. Kısa temyiz dilekçesine, bu tür durumlarda, temyiz süresini kesmek için ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamada buna “Temyiz Süre tutum dilekçesi” de denilmektedir. Kısa temyiz dilekçesi üzerine gerekçeli kararı tebliğ alan taraf, eğer gerekçeli temyiz dilekçesi vermez ise, karar yine de temyiz edilmiş sayılacak ve mevcut haliyle Yargıtay’a gönderilecektir.

Aşağıda, acil durumlarda ihtiyaç duyulabileceğinden, kısa temyiz dilekçesi örnekleri hazırlanmıştır. Faydalı olması dileğiyle…
Katılan vekili için kısa temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: 20../…. E.

TEMYİZ EDEN
MÜŞTEKİ :
VEKİLİ :Av.
SANIK :
MÜDAFİİ : Av.
KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMA VE TALEP
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık …………. hakkında, mahkemece verilen beraat kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı temyiz ediyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.
Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..

Müşteki Vekili

Av. ……………………

Sanık müdafii için kısa temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: 20../…. E.

TEMYİZ EDEN
SANIK :
MÜDAFİİ : Av.
KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMA VE TALEP
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık müvekkilim hakkında, mahkemece verilen mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı temyiz ediyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.
Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..

Sanık Müdafii

Av. ……………………

Hukuk mahkemesi için kısa temyiz dilekçesi örneği (Davacı)

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 20../…. E.

TEMYİZ EDEN
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
DAVALI :
VEKİLİ :Av.
KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMA VE TALEP
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde temyiz ediyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.
Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..

Davacı Vekili

Av. ……………………

Hukuk mahkemesi için kısa temyiz dilekçesi örneği (Davalı)

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…………… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 20../…. E.

TEMYİZ EDEN
DAVALI :
VEKİLİ :Av.
DAVACI :
VEKİLİ : Av.
KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMA VE TALEP
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde temyiz ediyoruz.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.
Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..

Davalı Vekili

Av. ………………