Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması Durumunda Ne Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması Durumunda Ne Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 276- Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmî bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmî bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teayyüt ederse müdür, tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir.

Merci, tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36 inci madde hükümleri burada da uygulanır. Dâva etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır.

Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı veya kocası, ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecurda oturdukları anlaşılan diğer şahıslar, bu madde hükmünün tatbikatında üçüncü şahıs sayılmazlar.

Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması Hali Açıklama

Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir kişi bulunur ve taşınmazı işgal ve kullanmada haklı olduğunu resmî bir belge ile ispat edemezse hemen tahliye olunacaktır.

Ancak, bu kişi; resmî bir belge gösterememekle beraber İcra Dairesine sunulan kira sözleşmesi gününden önceki bir zamandan itibaren taşınmazı kullandığını ilen sürer ve bu bildirimi İcra Müdürü tarafından yerinde yapılacak soruşturma we incelemeyle tespit ve anlaşılırsa İcra Müdür veya memuru, tahliyeyi geriye bırakan». (3) gün içinde durumu icra tetkik merciine bildirecektir.

İcra Tetkik Mercii, tarafları dinleyecek duruma göre 3 üncü kişinin tahliyesine veya taraflardan birinin (7) gün içinde mahkemeye başvurması gereğine karsz verecektir. Bu süre içinde mahkemeye başvurulunca, bu davanın sonucu bekler. ve ona göre hareket edilecektir. Dâva açmayan taraf 3 üncü kişi veya kiralayan iddiasından vazgeçmiş sayılacaktır. Mahkemece verilen kararın temyizinde İİY 36 inci maddesi gereğince teminat gösterilerek icranın geri bırakılması istenebilecektir.

Borçlunun nesep ve sebepten (yani kan ve sihri) usul ve füruu, kan veya fcocas 2 inci dereceye kadar kan ve sihri hısımları (akrabalar ve iş ortakları ve borçîurır isteğiyle kiralanan taşınmazda oturdukları anlaşılıp tespit edilen) kişiler İİY’smm i’ ıııcı maddesinin uygulanmasında 3 üncü kişi sayılmayacaklardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat