Kira Parasının Tespiti Davasında Vekalet Ücreti

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kira Parasının Tespiti Davasında Vekalet Ücreti

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2011/17682 KARAR NO: 2012/755

KİRA PARASININ TESPİTİ
VEKALET ÜCRETİ

Dava dilekçesinde kira parasının 01/05/2008 gününden başlayarak aylık, 15.000 TL olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü(aylık 6.300 TL) cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Dava dilekçesinde; 01/05/2008 tarihinde başlayan dönemin aylık kira bedelinin 15.000 TL olarak tespiti istenilmiş, mahkemece hak ve nesafet uygulaması ile davanın kısmen kabulüyle aylık kira bedelinin 6.300 TL olarak tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Ancak, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/1.maddesi uyarınca kira tespiti davalarında vekalet ücretinin tespit edilen yıllık kira bedeli farkı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanarak hüküm altına alınması gerekmektedir. Mahkemece tarifede yazılı oranların yanlış uygulanması suretiyle davacı için çok, davalı için ise Tarifedeki oranlara göre daha az miktarda vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16/01/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat