Kınama Cezasının İptali

İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilen Kişinin Cezalandırılmasını İsteyen Şikâyet Dilekçesi

Kınama Cezasının İptali

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
ESAS: 2012/5747
KARAR: 2016/158

İstemin Özeti : Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Şube Müdürlüğünde teknik kontrolör olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanunun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin işlemin iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu olayda, 26.10.2010 tarihli Bakanlık Olurunun ve soruşturma raporunun Genel Müdürlüğe intikalinden sonra ilgili yazının Genel Müdür Vekili tarafından Özel Büro Şube Müdürlüğüne havale edildiği, ardından da Özel Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerin yapılması için 01.11.2010 tarihli ve 606 sayılı yazısının ilgili Daire Başkanlıklarına gönderildiği, nihai olarak ise 22.11.2010 tarihli ve 7037 sayılı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yazısı ile davacının kınama cezası ile cezalandırıldığının Samsun Şube Müdürlüğüne ve davacıya bildirildiği, nce tesis edilmiş bir disiplin cezası işleminin bulunmadığı, Genel Müdürlükçe yapılan işlemin, söz konusu Bakanlık Olurunun ve eki soruşturma raporunun 27.10.2010 tarihinde Özel Büro Şube Müdürlüğüne havale etmekten ibaret olduğu, 22.11.2010 tarihli ve 7037 sayılı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yazısında, davacının 26.10.2010 tarihli (sehven 24.10.2010 tarihi yazılmış) Bakanlık oluru ile kınama cezası ile cezalandırıldığı belirtilmekte ise de, söz konusu Bakanlık Olurunun, soruşturma raporunun özetlenmesi ve raporda getirilen teklifler uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını müteakip sonucundan Bakanlığa bilgi verilmesinin istenilmesinden ibaret olduğu, herhangi bir disiplin cezası tesisine yönelik bir işlem olmadığı, bu nedenle de dava konusu kınama cezasına 26.10.2010 tarihli Bakanlık Oluru ile karar verildiğinin kabulüne olanak bulunmadığı, sonuç olarak ortada usulüne uygun ve yetkili amir tarafından alınmış bir karar bulunmaksızın davacının kınama cezası ile cezalandırılmasında yetki ve şekil yönünden hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Samsun 2. İdare Mahkemesince verilen 01/11/2011 tarihli ve E:2011/133, K:2011/1069 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21/01/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat