Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Ödemeler

Teşvik Primi: Daimilik arzetmeyen ödemeler kıdem tazminatı he­sabına dahil edilmez. Araç, gereç ve diğer ihtiyaç maddelerinin yıllık satışlarından elde edilen gelirlerin belirli bir oranının çalışanlara dağı­tılması sebebiyle ödenen primler niteliği itibariyle daimilik arzeden ödemelerden değildir. Bu nedenle kıdem tazminatı hesabında ücrete yansıtılmaz.

Özendirme İkramiyesi (Teşvik İkramiyesi): Teşvik ikramiyesi, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 11. fıkrasında yer alan geniş anlamdaki ücret kavramına dahil değildir. Bu nedenle kıdem tazmina­tının hesabına esas ücrete dahil edilemez.

İş Elbisesi Yardımı: İşçiye işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzü­ğü/yönetmeliği ve aynı amaçla çıkarılan diğer tüzükler/yönetmelikler uyarınca, yürütülen işin niteliği ve gereği dolayısıyla “kişisel koruma araçları” olarak işverence verilen iş gömleği, ayakkabısı, gözlüğü, eldi­veni vb. bir ek ücret olarak kıdem tazminatında dikkate alınmaz. Hatta mevzuat ile tespit edilenlerin dışında toplu iş sözleşmesine konulan hü­kümlerle işçiye aynı amaçla, işyerinde ve işinde kullanmak üzere kişisel korunma amacı olan giyecek maddeleri verilmesi kararlaştırıldığında da, durumda bir değişiklik olmaz.

Öğrenim Yardımı: Öğrenim (tahsil) yardımı, ödeme koşulları itiba­riyle kıdem tazminatına esas alınacak ücrete yansıyacak nitelikte olma­dığından, kıdem tazmimatı hesabına dahil edilmez.

İşyerinde Kullanılmak Üzere Verilen Sabun ve Havlu: İşyerinde kullanılmak üzere verilen havlu ve sabun sosyal yardım niteliği taşıma­dığından kıdem tazminatı hesabına katılmazlar.

Yıllık İzin Ücreti: Yıllık izin ücreti asıl ücrete dahil olduğundan, kı­dem tazminatı hesabında ayrıca dikkate alınmaz.

Hafta Tatili Ücreti: Çalışılmadan bir iş karşılığı alman hafta tatili ücreti asıl ücrete dahil olduğundan kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Çalışılan hafta tatili günleri için ödenen hafta tatili çalışması ücreti arızi nitelikte olup, devamlılık arzetmediğinden kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti: Çalışılmadan bir iş karşılığı alman ulusal bayram ve genel tatil ücreti asıl ücrete dahil olduğundan kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Çalışılan ulusal bayram ve genel tatil günleri için ödenen ücret arızi nitelikte olup, devamlılık arzetmediğinden kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Fazla Çalışma Ücreti: Süreklilik göstermeyen geçici nitelik taşıyan ödemelerdir. Bu nedenle kıdem tazminatı hesabına dahil edilemez.

Bayram Harçlığı: Her bayramda düzenli olarak ödenmeyen bayram harçlığı kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle belirlenen ve süreklilik arz eden bayram harçlığı kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.

Harcırah: Harcırah, işçinin geçici, sürekli veya seyyar görevi sıra­sında yeme, yatma ve yol giderlerini karşılamak amacıyla verilmektedir. Ücrete yapılan bu ilaveler işçinin normal yaşam ortamından uzakta ça­lışma zorunluluğunun sebep olabileceği arızi masrafları karşılama ama­cına yönelik olarak verilen ek ödemeler olup, geçici niteliktedir. Bu ne­denle kıdem tazminatının hesabına esas alınacak geniş anlamdaki ücrete dahil değildir.

Evlenme Yardımı: Düzenli olarak yapılan bir ödeme olmadığı için kıdem tazminaü hesabına dahil edilmez.

Doğum Yardımı: Düzenli olarak yapılan bir ödeme olmadığı için kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Ölüm Yardımı: Düzenli olarak yapılan bir ödeme olmadığı için kı­dem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Askerlik Yardımı: Düzenli olarak yapılan bir ödeme olmadığı için kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.

Vekaleten Yürütülen Görevin Ücreti: Vekaleten yürütülen görevde geçici olarak çalışma söz konusudur. Vekalet edilen görev nedeniyle alman farklı ücret daimilik arz etmeyip, geçici olarak ödenmektedir. Bu nedenle, bir görevi vekaleten yürütürken kıdem tazminatına hak kaza­nacak şekilde iş sözleşmesi sona eren işçinin tazminatı esas görevi nede­niyle aldığı ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat