Kıdem Tazminatına Faiz Nasıl Uygulanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kıdem Tazminatına Faiz Nasıl Uygulanır?

Kıdem tazminatı, kanunen doğduğu anda muaccel olup, ödenmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6 ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü madde­sinde; ” …Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açıla­cak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. …” hük­mü ile kıdem tazminatının zamanında Ödenmemesi halinde uygulana­cak faiz oranının mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı olacağı belirtilmiştir. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına ilişkin faiz te­merrüt veya dava tarihinden değil iş akdinin sona erdiği tarihten itiba­ren işlemeye başlar.

Kıdem tazminatına düşük kanuni faiz uygulanması nedeniyle işçile­rin haklı yakınmalarının giderilmesine; özellikle enflasyon karşısında kıdem tazminatlarının erimesinin Önlenmesine ve işverenlerin zamanın­da ödeme yapmaya zorlanmasına yönelik bir hükümdür. Diğer taraftan, kıdem tazminatına gecikme faizi olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz, 2869 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 30.07.1983′ ten sonraki fesihler içindir. Bu tarihten öncesi için uygulanacak gecikme faizi, kanu­ni faizdir.

Yargıtay bir kararında kıdem tazminatının taksitler halinde ve son taksitin de dava tarihinden önce ödendiğini, faiz konusunda kaydi iti­razda bulunulmadığına göre gecikme faizi istenemeyeceğine hükmettiği görülmektedir.

Ancak, işlemiş faizleri talep hakkının saklı tutulduğu önceden beyan edilmiş veya halin icabından anlaşılıyorsa faiz talep edilebilir.

Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı belirlenirken, bir yıllık mevduata uygulanan oran esas alınmalıdır. Mevduata uygulanacak de­ğil fiilen uygulanan en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmelidir. Merkez Bankası’ndan en yüksek faizi uygulayan bankanın devlet veya özel banka olması fark etmeksizin faiz oranları öğrenilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat