Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Ve Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Ve Ücret Alacağının Ödetilmesi İstemi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 16379

Karar: 2000 / 1391

Karar Tarihi: 30.01.2000

ÖZET: Ücretin Türk parasına göre ödenmesi gerektiği esası kabul edilince, davacı taraftan hangi ayların ücretinin ödenemediği açık ve kesin biçimde açıklattırılması yoluna gidilmeliydi. Bu veriler ve ödenmeyen aylara ait ücretler dikkate alınmak suretiyle Türk Lirası üzerinden sonuca varılması gerçek duruma uygun düşer. Hakikaten mahkemece 603 Amerikan Doları muhtevalı belgenin ne olduğu tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı için göz önünde tutulmamış olması durumu karşısında Amerikan Doları üzerinden alacağın tespiti ve hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(1475 S. K. m. 13, 14, 26)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, yıllık izin ve ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 30.1.2001 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı vekili ile karşı taraf vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek  dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Taraflar Arasında Bir Ücret Anlaşması Bulunmaması

2- Uyuşmazlık konusunu oluşturan kalemlerden ücret alacağı ile ilgili olarak mahkemece gerekçeli kararın baş tarafında taraflar arasında bir ücret anlaşması bulunmadığı, son yıla ait ücretin aylık 225.000.000 lira olduğu yolundaki kabule isabetlidir. Bu kabul doğrultusunda olarak kıdem tazminatı da bu ücret üzerinden hesaplanarak hüküm altına alınmıştır. Ücretin Türk parasına göre ödenmesi gerektiği esası kabul edilince, davacı taraftan hangi ayların ücretinin ödenemediği açık ve kesin biçimde açıklattırılması yoluna gidilmeliydi. Bu veriler ve ödenmeyen aylara ait ücretler dikkate alınmak suretiyle Türk Lirası üzerinden sonuca varılması gerçek duruma uygun düşer. Hakikaten mahkemece 603 Amerikan Doları muhtevalı belgenin ne olduğu tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı için göz önünde tutulmamış olması durumu karşısında Amerikan Doları üzerinden alacağın tespiti ve hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:  Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 97.500.000 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.1.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat