Danıştay Temyiz Dava Dilekçesi Örneği

Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği

Vergi Usul Kanunu’ nun 376’ncı Maddesine Göre İndirimli Ceza Ödeme Talebi ile İlgili Dilekçe Örneği

Pişmanlık Dilekçesi Örneği (Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci Maddesine göre)

6183 Sayılı Yasanın Mükerrer 35.Maddesi Uyarınca Tesis Olunan Ödeme Emrine Karşı Açılan Davaya İlişkin Dilekçe Örneği                                             

UZLAŞMA DİLEKÇESİ

Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

Kayseri Ceza Avukatı Ücretleri

Yazılı yapılması zorunlu olmayan iş sözleşmeleri nelerdir? Sözleşmenin yazılı yapılmadığı halde işverenin işçiye genel ve özel çalışma koşullarını gösteren bir belge vermesi konusunda 1475 sayılı Kanun hükümleri 4857 sayılı İş Kanununda korunmuş, ancak madde gerekçesinde belirtildiğine göre, belgenin içeriği ve verilme süresi yönünden Avrupa Birliğinin 91/533 sayılı Yönergesi göz önünde tutulmuş, özellikle eski Kanundaki “işçinin…

Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri nelerdir? a) Belirli süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmeleri: Bunların yazılı şekilde yapılması zorunluluğu vardır. Bu sözleşmeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Öğretide, belirli süresi bir yıl ve daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmasının zorunlu olduğu yolunda 1475 sayılı eski Kanunda da…

WhatsApp chat
Hemen Ara!