Kasten Öldürme Suçunda Meşru Savunma

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kasten Öldürme Suçunda Meşru Savunma

Ceza Genel Kurulu 2009/4782 E., 2011/1485 K.

Olcay’ı kasten öldürmekten sanık Nevzat; Nevzat ile Şevki’yi kasten yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanıklar Şenol, Yasin ile Sinan, işbu suça azmettirmekten sanık Cumhur’un yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine, diğer sanık Şevki’nin beraatine İlişkin (Bakırköy Ondördüncü Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 24.06.2008 gün ve 625/194 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1.a) Katılan Süleyman’ın, sanık Şevki hakkında 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan kurulan beraat hükmünü temyize yetkisi bulunmadığından, bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca,

b) Sanık Yasin müdafiinin yasal süreden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin ceza miktarları da dikkate alınarak CMUK’nın 318. maddesi uyarınca,

Reddine karar verilmiştir.

2.a) Sanıklar Sinan, Yasin ve Şenol hakkında 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan kurulan hükümde, suç tarihine göre 6136 sayılı Yasa’nın 13/1. maddesi gereğince sanıklar hakkında hapis cezası yanında “450 TL” adli para cezasına hükmedilmesi gerekirken, para cezasının “120 TL” olarak belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini,

b) Adli sicil kayıtlarına göre, sanık Cumhur’un İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23.06.2004 tarih 2004/722-1074 sayılı kararı ile 6136 sayılı Yasa’nın 13/1. maddesi gereğince aldığı 445 TL adli para cezasının 12.10.2004 tarihinde kesinleştiğinin, sanık Sinan’ın Eyüp İkinci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 26.09.2002 tarih 2002/673-813 sayılı kararı ile 765 sayılı TCK’nın 491 ilk, 522, 647 sayılı Yasa’nın 4 ve 6. maddeleri gereğince aldığı 1 ay 10 gün hapis cezasının 30.10.2002 tarihinde kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında TCK 58. madde hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

Aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

3. Oluşa, dosya içeriğine ve sanık Şenol’un anlatımlarına göre, sanık Cumhur’un mağdur Şevki’yi yaralamaya azmettirme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, bu suç yönünden sübuta ilişen tebliğnamedeki bozma düşüncesi benimsenmemiştir.

4. Sanık Cumhur hakkında mağdur Nevzafı yaralamaya azmettirmek suçundan açılan dava hakkında karar verilmemişse de zamanaşımı süresi içerisinde karar verilmesi mümkün görülmüştür.

5. Temyiz kapsamına göre sanıklar Sinan, Yasin, Şenol hakkında mağdurlar Şevki ve Nevzat’ı yaralama, 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık, sanık Cumhur hakkında mağdur Şevki’yi yaralamaya azmettirme, sanık Nevzat hakkında maktul Olcay’ı kasten öldürme suçundan kurulan hükümlerin incelemesinde;

Toplanan deliller karar yerinde İncelenip, sanıklar Sinan, Yasin, Şenol, Cumhur ve Nevzat’ın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanıklar Sinan, Yasin, Şenol’un 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık ve mağdur Nevzat’ı yaralama suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, sanık Nevzat dışında savunmaları inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Şenol müdafiinin bir sebebe dayanmayan, sanık Sinan müdafiinin sübuta, meşru savunmaya, sanık Yasin müdafiinin sübuta, sanık Cumhur müdafiinin sübuta, katılan Süleyman’ın sanık Nevzat hakkında az ceza tayin edildiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

A) Sanıklar Sinan, Yasin ve Şenol hakkında 6136 sayılı Yasa’ya aykırılık suçundan kurulan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

B) Sanıklar Yasin, Şenol, Sinan hakkında mağdur Şevki’yi yaralama, sanık Cumhur hakkında mağdur Şevki’yi yaralamaya azmettirme, sanık Nevzat’ın maktul Olcay’ı kasten öldürme suçlarından kurulan hükümler yönünden;

Mağdur Şevki ve mağdur sanık Nevzat’ın kardeş oldukları, mağdur Şevki’nin, sanık Cumhur’un sahibi bulunduğu P… Bar’a sık sık gittiği ve sanık Cumhur’un talimatı ile zaman zaman diğer barların ve barların parklarındaki otoların camlarını kırdığı, barda hesap ödemediği, sanıklar Yasin, Şenol, Sinan ve maktul Olcay’ın ise sanık Cumhur’un sahibi olduğu barda koruma görevlisi oldukları, olay tarihinden bir gün önce akşam saatlerinde mağdur Şevki’nin de barda bulunduğu sırada olay çıkması ve polisin gelmesi üzerine, sanık Yasin’in, yakalanmamak için üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı mağdur Şevki’ye verdiği, mağdur Şevki’nin olay yerinden ayrıldığı, ancak yapılan görüşmelere rağmen Şevki’nin silahı getirip iade etmediği, bunun üzerine sanıklar Yasin ve Şenol’un, mağdur Şevki’yi tanıyan tanıklar Sema ve Bengü’yü arayarak mağdur Şevki’yi pusuya düşürmelerine yardım etmelerini istedikleri, ancak tanıkların bu teklifi kabul etmedikleri,

Olay akşamı sanıklar Yasin ve kız arkadaşı Songül, sanık Şenol ve maktul Olcay’ın, sanık Cumhur’un Ü…’deki evine gittikleri, burada sanık Cumhur’un maktul Olcay’a silah verdiği, onun da söz konusu silahı sanık Şenol’a verdiği, ayrıca Olcay’ın kendisinde de tabanca bulunduğu,.sanıkların, Cumhur’un bilgisi dahilinde, Avrupa yakasına geçerek G… semtinden sanık Sinan’ı da yanlarına aldıkları ve akşam saat 21.30 sıralarında mağdur Şevki’nin oturduğu mahalleye geldikleri, tanık Sema’nın, evden alışveriş için dışarı çıktığı sırada, maktul Olcay’ı kahvenin önünde, sanık Sinan’ı ise kahvenin karşısında beklerken gördüğü, maktul Olcay’a ne yaptığını sorduğunda ‘Mağdur Şevki silah çaldı vuracağım onu’ dediği, tanık Sema’nın, yapmaması konusunda telkinde bulunduğu, sanıkların beklediği sırada mağdur Şevki’nin abisi mağdur sanık Nevzat’ın olay yerine geldiği, sanıkların kendisinden Şevki’yi bulmasını istedikleri, Nevzat’ın sanıkları sakinleştirmeye çalıştığı sırada mağdur Şevki’nin de olay yerine gelmesi üzerine maktul Olcay ve bir kısım sanıkların, mağdur Şevki’ye ateş etmeye başladıkları, mağdur Şevki’nin boyun sol kesiminden aldığı 3 adet ateşli silah yaralanması sonucu sol klavikulada kırık oluşacak şekilde yaralandığı, mağdur sanık Nevzat’ın, kardeşinin hayatına yönelik saldırıyı defetmek maksadı ile üzerinde taşıdığı bıçak ile maktul Olcay’ı sol meme başının 4,5 cm altından ve sol kol ile omuz arka kısım bileşkesinden yaraladığı, bunun üzerine mağdur sanık Nevzat’a ateş edilmesi sonucu sağ uylukta 2 adet, sol uyluk ön yüz ve arka yüzde 2 adet, sol kruris medial orta hatta ve lateralde 2 adet olmak üzere toplam 6 adet giriş ve çıkışı oluşacak şekilde yaralandığı, maktul ile sanıklar Sinan, Yasin ve Şenol’un olay yerinden kaçtıkları, sanıkların, maktul Olcay’ı B… Devlet Hastanesi’ne bırakarak hastaneden hemen ayrıldıkları, maktul Olcay’ın sol akciğer ve kalp yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği, olay yerinde bulunan 7 adet 9 mm çapında boş kovanın 3 değişik silahtan atıldığının tespit edildiği, sanıklar Yasin, Sinan ve Şenol’un fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, diğer sanık Cumhur’un talimatı ile hareket ettikleri olayda;

a) Sanıklar Sinan, Yasin ve Şenol’un eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının mağdur Şevki’yi öldürmeye yönelik olduğu düşünülmeksizin sanıklar Sinan, Yasin ve Şenol’un öldürmeye teşebbüs suçundan, sanık Cumhur’un ise mağdur Şevki’yi öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde yaralama suçundan hüküm kurulması,

b) Sanık Nevzat’ın, kardeşi mağdur Şevki’nin hayatına yönelik silahlı saldırı karşısında meşru savunma koşullarında hareket ettiğinin kabulü ile, TCK’nın 25. maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi gerekirken eylemin tahrik altında kasten insan öldürme suçunu oluşturduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi,

c) Kabule göre de;

Sanıklar Sinan, Yasin, Şenol ve Cumhur hakkında yaralama suçu nedeniyle kurulan hükümde, TCK 86/1, 86/3-e maddelerinin uygulamasından sonra TCK 87/3 maddesi ile yapılacak artırım miktarının kanun gereği en fazla 1/2 oranında yapılabileceği düşünülmeksizin cezanın bir kat artırılarak fazla ceza tayini,

C) Sanıklar Yasin, Şenol, Sinan hakkında mağdur Nevzafı yaralama suçundan kurulan hüküm yönünden;

a) Mağdur Nevzat’ta meydana gelen yaraların sayısı ve tespit edilen özellikleri gözönüne alınarak, temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin düşünülmemesi,

b) Sanıklar hakkında, TCK 86/1, 86/3-e maddelerinin uygulamasından sonra TCK 87/3 maddesi ile yapılacak artırım miktarı gösterllmeksizin ve kanun gereği de en fazla 1/2 oranında yapılabileceği düşünülmeksizin, cezanın bir kat artırılarak fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Sinan, Yasin, Şenol ve Nevzat müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin kısmen tebliğ namedeki düşünceden farklı gerekçelerle (BOZULMASINA), sanıklar Yasin, Şenol, Sinan ve Cumhur hakkında kurulan hükümlere yönelik aleyhe temyiz olmadığından, CMUK 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı İtibariyle sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, bozma nedenine göre sanık Nevzat’ın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil İse derhal salıverilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere ya-zılmasına, 14.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat