Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

17.Hukuk Dairesi

Esas: 2010 / 7010

Karar: 2011 / 13

Karar Tarihi: 17.01.2011

ÖZET: Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Sigorta ettiren, araç hurdasının kendisine verilmesini istemedikçe, sigortacı tarafından hurda bedelinin tazminattan düşülmesi olanaklı değildir. Zira, kasko sigortasında amaç, zarar bedelinin tamamının karşılanmasıdır. O halde mahkemece, davacının uğradığı zararın tümüne hükmetmek gerekirken tazminattan araç hurda bedeli düşülerek hüküm kurulması isabetli değildir.(6762 S. K. m. 1299)

Tazminat Davası

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkiline ait, davalıya kasko sigortalı aracın, meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucu pert total olduğunu, davalının 11.000.00.-TL ödeme teklifinde bulunduğunu, bu miktarın rayiç değerin çok altında kaldığını belirterek, 21.000.00.-TL sigorta bedeli ile 177.00.-TL çekici giderinin, kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, başvuru üzerine alının ekspertiz raporunda tespit edilen 13.000.00.-TL rayiç değerden, 4.700.00.-TL sovtaj bedelinin mahsubu ile kalan 8.300.00.-TL’nın ve 150.00.-TL çekici ücretinin dava açıldıktan sonra davacının banka hesabına yatırıldığını, talebin fahiş olduğunu bildirerek, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, poliçede, davalı sigorta şirketinin hasar bedelini ödemekle yükümlü olduğu, pert total olan aracı teslim alarak sovtaj bedelini ödeyeceğine dair düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, 727.00.-TL’nın, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davadan sonra davalı tarafından ödenen 8.300.00.-TL hasar bedeli ve 150.00.-TL çekici ücretine dava tarihinden ödeme tarihlerine kadar işleyecek yasal faizin davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Sigorta Ettirenin Araç Hurdasının Kendisine Verilmesini İstemedikçe Sigortacının Hurda Bedelini Tazminattan Düşmesinin Olanaksızlığı

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Yargılama sırasında, dava konusu tazminatın 8.450.00.-TL’lık kısmı davalı tarafından ödenmekle, bu kısım yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

3- Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.1.2. maddesinde, <onarım masrafları, sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez ise, taşıt tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur> hükmüne yer verilmemiştir.

Hükmün Bozulması

Bu durumda, sigorta ettiren, araç hurdasının kendisine verilmesini istemedikçe, sigortacı tarafından hurda bedelinin tazminattan düşülmesi olanaklı değildir. Zira, kasko sigortasında amaç, zarar bedelinin tamamının karşılanmasıdır.

O halde mahkemece, davacının uğradığı zararın tümüne hükmetmek gerekirken tazminattan araç hurda bedeli düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli değildir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 414,65.-TL kalan onama harcının temyiz eden davalı……..Sigorta A.Ş.’nden alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 17.01.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat