Karar İptal Davası

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Karar İptal Davası

T.C YARGITAY

18.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 16133

Karar: 2000 / 1036

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET :Karar iptali davalarında iptali istenen karara olumlu oy kullanarak katılan maliklerin hasım gösterilmesi gerekir. Bu nedenle karara olumlu oy veren maliklerin davaya katılımlarının sağlanması gerekirken, katılanların imza yetkilerinin divan heyeti üyelerine devretmeleri ve kararın bu üyelerce imzalanması nedeniyle olumlu oy veren maliklerin dahil edilmeden divan heyeti üyeleri aleyhine eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır.(634 S. K. m.27, 28, 29, 30, 31)

Kat Malikleri Kurulu Karar

Dava: Dava dilekçesinde 31/10/1998 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali ile yönetim kurulu üyeleri hakkında yasal işlem yapılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılardan Özber, Saadettin, Satılmış tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Dava, 31/10/1998 tarihli kat malikleri kurulu kararının bildirilmediğinden talep gibi karar verilmiştir.

İmza Yetkilerinin Devri

Karar iptali davalarında iptali istenen karara olumlu oy kullanarak katılan maliklerin hasım gösterilmesi gerekir. Bu nedenle karara olumlu oy veren maliklerin davaya katılımlarının sağlanması gerekirken, katılanların imza yetkilerinin divan heyeti üyelerine devretmeleri ve kararın bu üyelerce imzalanması nedeniyle olumlu oy veren maliklerin dahil edilmeden divan heyeti üyeleri aleyhine eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Husumet

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA; temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31/1/2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat