Kapıcının Kısmi Süreli Çalışması Durumunda Hakları

Suçtan Gönüllü Vazgeçme Nedir?

Kapıcının Kısmi Süreli Çalışması Durumunda Hakları

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2017/2142
KARAR NO:2017/2355
KARAR TARİHİ:16.02.2017
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

>İş yerinde yalnızca çöp toplama ve apartman temizliği işlerini yaptığı,apartmanda kalorifer sistemi bulunmadığı ve servise çıkılmadığı gözetildiğinde işin niteliği itibariyle kısmi süreli çalışma olduğu.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davacının 20.06.2006-03.01.2012 tarihleri arasında kapıcı olarak çalıştığını, sigortasının yapılmadığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin alacaklarının tahsilini talep
etmiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyma kararı verilerek yapılan yargılama sonucunda, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

GEREKÇE

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Somut olayda mahkemece davacı işçinin, davalı işveren işyerinde tam süreli kapıcı olarak çalıştığı kabulü ile dava konusu alacaklar hesaplanmışsa da davacının davalı iş yerinde yalnızca çöp toplama ve apartman temizliği işlerini yaptığı, apartmanda kalorifer sistemi bulunmadığı ve servise çıkılmadığı gözetildiğinde yapılan işin niteliği itibariyle kısmi süreli çalışma olduğu, bu nedenle 24.09.2013 tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamalar dikkate alınarak dava konusu taleplerinin kısmi süreli çalışmaya göre
kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.02.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat