Kanuni Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirkete Yapılan Ödeme

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kanuni Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirkete Yapılan Ödeme

DANIŞTAY
3. Daire 2008/694 E.N , 2010/409 K.N.

İlgili Kavramlar

YARGILAMA USULÜ

Özet
KANUNİ MERKEZİ YURT DIŞINDA BULUNAN ŞİRKETE YAPTIĞI ÖDEME ÜZERİNDEN TEVKİF ETTİĞİ VERGİYİ İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN EDEN DAVACININ SÖZ KONUSU VERGİYE KARŞI DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNDUĞU HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz Eden :… Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Karşı Taraf : Şehitkamil Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti : Davacı şirketin, elektrik enerjisi üretmek üzere başlanılan yıllara sari hidroelektrik santral inşaatı nedeniyle makine, teçhizat ve malzeme ithali için kanuni merkezi İspanya’da bulunan şirkete yaptığı ödemenin tevkifata tabi tutulmaması gerektiği ihtirazi kaydıyla verdiği Ocak-Mart 2007 dönemine ait muhtasar beyanname üzerinden adına istemi kabul edilmeyerek tahakkuk ettirilen gelir (stopaj) vergisine karşı açılan davayı; sadece vergiyi kesip ödemekle sorumlu bulunan davacı şirketin istihkak sahibi adına yapılan tevkifat konusunda dava açma hakkı bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddeden Gaziantep Vergi Mahkemesinin 18.10.2007 gün ve E:2007/619, K:2007/956 sayılı kararının; tevkifatın yapılmaması durumunda cezalı tarhiyata muhatap olunacağından, ihtirazi kayıtla beyan edilen gelir (stopaj) vergisine karşı açılacak davada taraf olduklan ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi : Birgül ÖGÜLMÜŞ

Düşüncesi : Davacının ihlal edilen menfaatinden dolayı dava açma ehliyeti bulunduğundan davanın esası incelenerek karar verilmek üzere vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Savcı : Nurten KARAÇAY

Düşüncesi: Vergi sorumlusu sıfatıyla Ocak-Şubat-Mart 2007 dönemine ait muhtasar beyannamesi îhtirazi kayıtla veren davacı tarafından açılan davayı ehliyet yönünden reddeden mahkeme kararı temyiz edilmiştir.

Vergi sorumluları, istihkak sahiplerine yapılan ödemelerden yasada öngörülen vergiyi kesmek, muhtasar beyanname ile beyan edip, ödemekten sorumlu tutulmaktadır. Kestiği vergiyi beyan etmemesi ya da ödememesi durumunun, vergi sorumlusunun takibini gerektireceği açık olup, 213 sayılı Yasanın 8.ve 377.madde hükümleri dikkate alındığında beyana dayanan vergi tarh ve tahakkuk işlemlerinin, beyanda bulunan mükellef ya da sorumlu tarafından usulüne uygun olarak ihtirazi kayıt konulması durumunda idari davaya konu edilmesinin olanaklı olduğu anlaşılmaktadır.

Vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişi ve kuruluşlar, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinde belirtilmiştir. Dava konusu olayda Kurumlar Vergisi Kanununun lS.maddesinin l.fıkrasının (a) bendi uyarınca, sorumlu sıfatı bulunan davacı şirket, Ocak-Şubat-Mart 2007 yurt dışından sağlanan makine ve malzeme nedeniyle ödenen bedel üzerinden vergi kesmiş ve ihtirazi kayıtla beyan etmiştir. İleride cezaya muhatap olmamak için beyannamesini ihtirazi kayıt koyarak veren davacı şirket tarafından açılan davada işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken, ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü temyize konu mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8’inci maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi, vergi sorumlusu da, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olarak tanımlandıktan sonra son fıkrasında, bu kanunun müteakip maddelerinde geçen “mükellef tabirinin vergi sorumlularına da şamil olduğu, aynı Kanunun 377’nci maddesinde, mükellefler ve kendisine vergi cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri, 378’inci maddesinde ise vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerektiği kurala bağlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar, istihkak sahiplerine yapılan ödemelerden yasada öngörülen verginin kesilmesi, muhtasar beyanname ile beyan edilip, ödenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Kesilen verginin beyan edilmemesi ya da ödenmemesi vergi sorumlusunun takibini gerektireceğinden, yukarıda yer verilen kurallar da birlikte değerlendirildiğinde, usulüne uygun olarak ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine sorumlu adına tahakkuk eden verginin, vergi sorumlusu tarafından idarî davaya konu edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendi uyarınca sorumlu sıfatı bulunan davacı şirketin; Ocak-Mart 2007 döneminde, yıllara sari hidroelektrik santral inşaatı nedeniyle makine, teçhizat ve malzeme ithali için kanuni merkezi İspanya’da bulunan şirkete yaptığı ödeme üzerinden kestiği vergiyi, ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla beyan ettiği anlaşılmış olup; istemi kabul edilmeyerek adına yapılan tahakkuka karşı açılan ve esası incelenerek karar verilmesi gereken davanın ehliyet yönünden reddedilmesi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep Vergi Mahkemesinin 18.10.2007 gün ve E:2007/619, K:2007/956 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine 11.2.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat