Kamu Görevlisinin Yüksek Lisans Eğitimi Süresince Ücretli İzinli Sayılabileceği

Danıştay 5. Daire Başkanlığı
Esas: 2014/2858
Karar: 2016/1090

İsteğin Özeti : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında iletişim uzmanı olarak görev yapan davacının, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce düzenlenen, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına katılmaya hak kazanmış olması nedeniyle, eğitim süresince ücretli izinli sayılmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.07.2012 gün ve 46109 sayılı işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7.İdare Mahkemesince verilen 25.09.2012 gün ve E:2012/1280 sayılı, anılan işlemin yürütülmesinin durdurulması kararının, gereği gibi uygulanması yönünde yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin davalı İdare işleminin iptali istemiyle açılan davada; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce 24.09.2012 – 08.07.2013 tarihleri arasında düzenlenen Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programının güz dönemi eğitimine, İdarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle katılamayan davacının, bu kaybının telafisi için davalı İdarece 2013-2014 eğitim-öğretim yılının güz dönemini kapsayacak şekilde, davacının söz konusu Yüksek Lisans Eğitim Programı için ücretli izinli sayılması gerekirken, Ankara 7.İdare Mahkemesinin 25.09.2012 gün ve E:2012/1280 sayılı yürütmeyi durdurma kararının eksik uygulanması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 19/12/2013 günlü, E:2013/332; K:2013/1376 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 19/12/2013 günlü, E:2013/332; K:2013/1376 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 02/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat