Kamu Görevinden Çıkarılmasının İptali İstemi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kamu Görevinden Çıkarılmasının İptali İstemi

İzmir BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İdari Dava Dairesi
Esas: 2016 / 814
Karar: 2017 / 100
Karar Tarihi: 24.01.2017
(6100 S. K. m. 333) (672 S. KHK. m. 2)
 
İSTEMİN ÖZETİ: Davacının, 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ilişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; davacının KHK eki listede isminin yer alması nedeniyle başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldığı, idarece hakkında tesis edilmiş herhangi bir idari işlem bulunmadığı, idari yargıda KHK’lerin hukuki denetimi yapılamayacağından davanın incelenmeksizin reddi yolunda Balıkesir İdare Mahkemesi’nce verilen 29/09/2016 gün ve E: 2016/1618, K: 2016/1147 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.
 
DAVALI İDARELERİN SAVUNMASININ ÖZETİ: Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu ileri sürülerek, davacının hukuki dayanaktan yoksun istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davacının Khk Eki Listede İsminin Yer Alması Nedeniyle Başka Hiçbir İşleme Gerek Kalmaksızın Kamu Görevinden Çıkarıldığı

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi’nce, işin gereği görüşüldü:
 
Balıkesir İdare Mahkemesi’nce verilen 29/09/2016 gün ve E: 2016/1618, K: 2016/1147 sayılı kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kararın kaldırılmasını gerektiren başka bir neden de bulunmamaktadır.
 
Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK’nun 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 24.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat