Kaçak Kullanılan Elektrik Bedelinin Tahsili İstemi

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Kaçak Kullanılan Elektrik Bedelinin Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 11360

Karar: 2000 / 404

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediyelere yahut özel idarelere ait olan daire ve müesseseler arkasında çıkan uyuşmazlıklarda adalet mahkemelerinin görevi içinde bulunanlar o kanunda yazılı tahkim usulüne göre çözümlenir. Mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmek gerekir.(3533 S. K. m. 1) (818 S. K. m 41)

Belediyeler Ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Arkasında Çıkan Uyuşmazlıklar

Dava: Davacı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. Genel Müdürlüğü vekili Avukat Vasfiye Karal tarafından, davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 23.3.1998 gününde verilen dilekçe ile kaçak kullanılan elektrik bedelinin tahsilinin istenilmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.4.1999 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı Belediye Başkanlığı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içeresindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Adalet Mahkemelerinin Görevi İçinde Bulunan Uyuşmazlıkların Tahkim Usulüne Göre Çözümlenmesi Gereği

Karar: 3533 Sayılı Kanunun 1. maddesine göre genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediyelere yahut özel idarelere ait olan daire ve müesseseler arkasında çıkan uyuşmazlıklarda adalet mahkemelerinin görevi içinde bulunanlar o kanunda yazılı tahkim usulüne göre çözümlenir. Mahkemece tarafların durumları gözetilerek sözü edilen yasa buyruğu uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmek gerekirken işin esasının incelenmiş olması bozmayı gerektirir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat