T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17750

Karar: 2000 / 566

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Yasaya göre, borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakti veya gayrinakti bir krediyi, kullandıran tarafa ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva etmese dahi cari hesabın kesilmesine veya kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin veya kredinin ödenmemiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifetiyle krediyi kullandıran tarafa gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra müdürlüğüne ibraz edilerek icra emri çıkarılması mümkündür. Merciin icra emrinin iptal edilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 150, 68)

İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcunu İhtiva Etmemesi Durumunda Belli Hallerde İcra Emrinin Çıkarılmasının Mümkün Olması

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK. nun 150/ı maddesine göre, borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakti veya gayrinakti bir krediyi, kullandıran tarafa ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva etmese dahi cari hesabın kesilmesine veya kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya kredinin ödenmemiş olması nedeniyle tazmin talebinin noter marifetiyle krediyi kullandıran tarafa gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra müdürlüğüne ibraz edilerek icra emri çıkarılması mümkündür. Merciin icra emrinin iptal edilmesi isabetsiz olup, borçlunun sair itirazları İİK. nun 68/b çerçevesinde incelenerek oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken yazılı şeklide karar verilmesi isabetsizdir.

İcra Emrinin İptal Edilmesinin Yanlış Olması

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 21.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat