İtirazın Kaldırılması Davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İtirazın Kaldırılması Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 122

Karar: 2000 / 1007

Karar Tarihi: 28.01.2000

ÖZET: Merci kararının gerekçesinde çek hakkında da itirazın kabulü gerektiği halde, hüküm fıkrasında bu çek ile ilgili itirazın reddine karar verildiği ve bu şekilde gerekçe ile hüküm fıkrasının çeliştiği görülmekle ve alacaklının aleyhe olan gerekçe yönünden temyize, karar düzeltme talebinde bulunmaya hakkı bulunduğundan, alacaklı lehine doğmuş olan müktesep hakta mercice gözetilmek koşuluyla, bu çeke yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüyle, onama kararının sözü edilen çek yönünden kaldırılarak, merci kararının çek yönünden gerekçenin düzeltilmesi bakımından, bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır.(2004 S. K. m. 366)

Gerekçede Çek Hakkında İtirazın Kabulü Gerektiği

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının onanmasını mutazammın, 30.9.1999 tarih, 12533/11310 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değilse de;

Gerekçe İle Hüküm Fıkrasının Çeliştiği

Merci kararının gerekçesinde 26.8.1997 tarihli 1.500.000.000.-TL.lik çek hakkında da itirazın kabulü gerektiği halde, hüküm fıkrasında bu çek ile ilgili itirazın reddine karar verildiği ve bu şekilde gerekçe ile hüküm fıkrasının çeliştiği görülmekle ve alacaklının aleyhe olan gerekçe yönünden temyize, karar düzeltme talebinde bulunmaya hakkı bulunduğundan, alacaklı lehine doğmuş olan müktesep hakta mercice gözetilmek koşuluyla, bu çeke yönelik karar düzeltme isteğinin kabulüyle, Dairemizin 30.9.1999 tarih, 99/12533-11310 sayılı onama kararının sözü edilen çek yönünden kaldırılarak, İstanbul İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 11.3.1999 tarih, 97/1341-99/243 sayılı merci kararının belirtilen çek yönünden gerekçenin düzeltilmesi bakımından, bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Çeke Yönelik Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gereği

Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile 30.9.1999 tarih ve 12533/11310 sayılı dairemiz onama ilamının kaldırılmasına, merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca bozulmasına, 28.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat