İtirazın İptali Davası

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İtirazın İptali Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11144

Karar: 2000 / 117

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: İcra takibi kiralananın tahliyesine ilişkin olarak yürütülmüştür. İcra takibinin dayanağı likit bir alacak olmadığı halde icra inkâr tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.(6570 S. K. m. 7)

Taahhüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İtirazın İptali Ve İcra İnkâr Tazminatının Tahsili İstemi

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, yazılı taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi, itirazın iptali, icra inkâr tazminatının tahsili istemlerine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra Takibinin Dayanağının Likit Bir Alacak Olmaması

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, bozma icaplarına uygun karar verilmiş olmasına göre davalı vekilinin kiralananın tahliyesi ile itirazın iptaline ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı vekilinin icra inkâr tazminatının tahsiline yönelik temyizine gelince;

İcra takibi kiralananın tahliyesine ilişkin olarak yürütülmüştür. İcra takibinin dayanağı likit bir alacak olmadığı halde icra inkâr tazminatına hükmedilmesi hatalı olduğundan hükmün bu kısmının bozulması gerekmiştir.

Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olması

Sonuç:  Yukarıda 1. bentte yazılı sebeple hükmün kiralananın tahliyesi ile itirazın iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA, 2. bentte yazılı nedenle icra inkâr tazminatına ilişkin kısmının BOZULMASINA ve onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınmasına 24.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat