T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17283

Karar: 2000 / 523

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Borçlu hakkında yapılan takip şekline göre merci hakimliğine sunulan dilekçede yer verilen itiraz nedenlerinin icra dairesine yapılması zorunludur. Yanlış merciiye yapılan başvuru sonuç doğurmaz. Bu nedenle merciin ret kararı sonucu itibariyl doğru olmakla hükmün onanması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 62, 363)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Takibe İtiraz

Karar: Borçluya gönderilen 49 örnek ödeme emri üzerine adı geçenin merci hakimliğine başvurarak mükerrerlik iddiasında bulunduğu ve ayrıca faiz de karşı çıktığı anlaşılmıştır. Mercice işin esası ile ilgili olarak verilen kararın İİK.nun 363/3. maddesi gereğince temyizi kabil olmasına rağmen kesin olduğundan bahisle temyiz isteminin reddine ilişkin Altıntaş İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin 1.11.1999 tarih ve 10-11 sayılı kararın kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmesinden sonra, merciin 19.10.1999 tarih ve 10.14 sayılı kararının temyiz incelemesine geçildi.

Ret Kararının Doğru Olması

Gereği düşünüldü:

Karar: Borçlu hakkında yapılan takip şekline göre merci hakimliğine sunulan 18.10.1999 tarihli dilekçede yer verilen itiraz nedenlerinin İİK.nun 62. maddesi gereğince icra dairesine yapılması zorunludur. Yanlış merciiye yapılan başvuru sonuç doğurmaz. Bu nedenle merciin ret kararı sonucu itibariyl doğru olmakla hükmün onanması gerekmiştir.

Sonuç: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle sonucu doğru olan merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.423. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 1.370.000 lira onama harcı temyiz edenden peşin alındığından mahsubuna bakiye 710.000 lira harcın tahsiline, 21.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat