İthal Edilen Eşya İçin Katma Değer Vergisi Tahakkuku

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İthal Edilen Eşya İçin Katma Değer Vergisi Tahakkuku

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Kur. 2008/507 E.N , 2008/714 K.N.

İlgili Kavramlar

İTHAL EDİLEN EŞYA İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHAKKUKU

Özet
BOZMA KARARINA HANGİ HUKUKSAL NEDENLERLE UYULMADIĞI BELİRTİLMEDEN VE BOZMA NEDENİ YAPILAN HUKUKSAL DURUM DEĞERLENDİRİLMEDEN ISRAR KARARI VERİLMESİNİN, HUKUKA UYGUN GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.

İçtihat Metni

Kararın Düzeltilmesini İsteyen: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı adına

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Karşı Taraf ;… Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili: Av…. – Av….

İstemin Özeti : Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde tescilli 17.10.2001 gün ve 28081 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle yapılan katma değer vergisi tahakkukuna yöneltilen itirazın reddine ilişkin işlemi iptal eden Ankara 4.Vergi Mahkemesinin 22.4.2005 günlü ve E:2005/83, K:2005/582 sayılı kararına karşı gümrük idaresince yapılan temyiz istemini inceleyerek bozan kararına karşı davacının karar düzeltme istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi, karar düzeltme aşamasında verdiği 12.3.2007 günlü ve E:2006/4315, K:2007/948 sayılı kararıyla; temyiz incelemesi üzerine verdiği kararını kaldırdıktan sonra gümrük idaresinin temyiz istemini yeniden inceleyerek; 2576 sayılı Kanunun 3410 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişik 6’ncı maddesinde; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalarla, bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların ve diğer kanunlarla verilen işlerin vergi mahkemelerince; 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında da, 6’ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri bir milyar lirayı aşmayan davaların, vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği hükmüne yer verildiği, aynı Kanunun Ek l’inci maddesinde ise, bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7’nci maddesindeki parasal sınırların; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağının belirtildiği, vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen kararlara karşı yapılan başvuruların bölge idare mahkemelerince; kurul halinde verilen kararlara karşı yapılanların ise, Danıştay’ca incelemeye tabi tutulması nedeniyle, mahkemelerce, Kanunun öngördüğü parasal sınırlar gözetilmeksizin Kurul halinde verilecek kararların, kamu düzenine ve açıklanan yasa hükümlerine de aykırı düşeceği, davacı adına tescilli 17.10.2001 gün ve 28081 sayılı beyanname nedeniyle 45.000.000 lira katma değer vergisi tahakkuk ettirilerek, 1.10.2004 tarih ve 29968 sayılı işlemle davacı şirkete tebliğ edildiği; tahakkuk ettirilen bu tutara yapılan düzeltme ve itiraz başvurularının reddine dair işlemlerde de vergi miktarının 45.000.000 lira olarak yer aldığı ancak, ekinde itirazı reddeden Başmüdürlük kararı bulunan Esenboğa Gümrük Müdürlüğünün 21.12.2004 tarih ve 38062 sayılı yazısında, söz konusu eşya nedeniyle 44.177.000.000 lira katma değer vergisi tahakkuk ettirilmesi gerekirken, bu meblağın 45.000.000 lira olarak gösterildiği ancak, gelir eksiğinin 44.177.000.000 lira olduğunun bilinmesinin duyurulduğu, dava dilekçesinde vergi miktarı 44.177.000.000 lira gösterilerek, itirazın reddine dair Başmüdürlük kararının iptalinin istendiği, gerek dava konusu edilecek nitelikte olmayan gümrük müdürlüğü yazısında, gerekse dava dilekçesinde, uyuşmazlık konusu tutar 44.177.000.000 lira olduğu belirtilmiş ise de, dava konusu edilen tahakkuka vaki itirazın reddine dair işlemde 45.000.000 lira olan bu tutar, karar tarihi itibarıyla Kanunda öngörülen parasal sınır olan 5.390.000.000 lirayı aşmadığından, değinilen kural gereğince dava hakkında tek hakimle karar verilmesi gerekirken, Kurul halinde hüküm kurulmasında isabet görülmediği gerekçesiyle vergi mahkemesi kararını bozmuştur.

Bozma kararına uymayan Ankara 4.yergi Mahkemesi, 26.9.2007 günlü ve E:2007/1356, K:2007/1301 sayılı kararıyla; davacı şirket adına tescilli beyanname muhteviyatı eşyanın, Milli Savunma Bakanlığının yazısına dayanılarak, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 50’nci maddesi kapsamında ithal edildiği, beyanname 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci maddesinin 3/a bendinde ismen belirtilen kuruluşlar adına tescilli değilse de muhteviyatı eşyanın, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen siparişlerin yapımı amacıyla ithal edildiği, idare tarafından da tersi ileri sürülemediğinden ve ithalatın 4458 sayılı Kanunun 167’nci maddesinin 3/a bendi kapsamında yapıldığının kabulü gerektiğinden ilk kararında ısrar etmiştir.

Israr kararına karşı yapılan gümrük idaresinin temyiz istemi, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, 28.12.2007 günlü ve E:2007/567, K:2007/535 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Gümrük müdürlüğünce, gümrük beyannamesi 4458 sayılı Kanunun 167’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendinde yazılı kuruluşlar adına düzenlenmemiş olduğundan, ithalatın bu bent kapsamında değerlendirilmeyeceği, Kanunda tanınmamış bir vergi istisnası Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülemeyeceğinden, katma değer vergisi tahakkukunun kaldırılması yolundaki ısrar kararına karşı yapılan temyiz isteminin reddine ilişkin Kurul kararının belirtilen nedenlerle düzeltilmesi istenmiştir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Abdurrahman GENÇBAY’ın Düşüncesi : Davacı tarafından dava konusu edilen katma değer vergisi tahakkukuna vaki itirazın reddine dair başmüdürlük kararında ihtilafa konu vergi miktarı 45.000.000 lira olarak yer almakta iken dava dilekçesinde dava konusu edilen tutarın 44.177.000.000 lira olarak gösterildiği, dolayısıyla ihtilaflı vergi miktarında açıklık bulunmadığı anlaşıldığından, Mahkemece bu hususa ilişkin olarak ihtilaflı vergi miktarı açıkça saptandıktan sonra karar verilmesi gerekirken tahakkuku iptal eden mahkeme kararında isabet bulunmadığından, kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı H.Hüseyin TOK’un Düşüncesi : Davacı kurumun ithal ettiği eşyadan dolayı katma değer vergisi istisnasından yararlandırılamayacağı gerekçesiyle . tahakkuk ettirilen katma değer vergisine vaki itirazın reddine dair Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü kararına karşı açılan davada, davanın kabulü yönünde verilen vergi mahkemesi ısrar kararının onanmasına dair Vergi Dava Daireleri Kurulu kararının düzeltilmesine karar verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “ithalat istisnası” başlıklı 16 ncı maddesinin l/b bendinde; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olarak ithal edilen eşya için (167 nci maddenin 5 numaralı fıkrasının, (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç) katma değer vergisinden istisna edildiği açıklanmış, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde ise, “Aşağıda sayılan hallerde serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiş, bu maddenin 3/a bendinde de, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma Genel komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp;silah,araç,teçhizat,makine,cihaz ve sistemleri ile bunların yapım,bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar,akaryakıt ve yağlar, ham madde, malzeme ve harp ganimetleri’nin vergiden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, söz konusu gümrük giriş beyannamesi adına düzenlenen davacı şirketin, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 3/a bendinde ismen yer alan kuruluşlardan olmaması nedeniyle ithal konusu eşyanın Katma Değer Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin l/b bendi gereğince ithalde alınan katma değer vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aksi bir uygulamanın ise, vergilerin kanunla kaldırılacağı , değiştirileceği, istisna ve muafiyet hükümlerinin yine kanunla getirileceği yolundaki Anayasa kuralına da aykırı olacağından gümrük giriş beyannameleri yukarıda ismi geçen kurumlar adına; düzenlenmeksizin ithal edilen eşya için gümrük idaresince yapılan katma katma değer vergici tahakkukunda yukarıda belirtilen kanun hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından davalın kabulü yönünde verilen vergi mahkemesi ısrar kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, düzeltme isteminin kabulüyle vergi mahkemesi ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca karar verilmesine gerek görülmeyerek, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Katma değer vergisi tahakkukuna yöneltilen itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemi iptal eden vergi mahkemesi kararını temyizen inceleyen Danıştay Yedinci Dairesinin, işlemde yazılı tahakkuk miktarının 2576 sayılı Kanunda, kurul halinde karar verilebilmesi için öngöıjülen parasal sınırı aşmadığından, vergi mahkemesince kurul halinde karar verilmesini hukuka aykırı görerek kararı bozmasından sonra verilen ısrar kararında hangi nedenle vergi mahkemesi kurulu tarafından karar verildiğine değinilmeden ısrar edilmesine karşın, bu karari karşı gümrük idaresi tarafından yapılan temyiz başvurusunu sonuçlandıran Kurulumuzun verdiği kararda da bu durum gözetilmeden hüküm kurulması nedeniyle Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 28.12.2007 günlü ve E:2007/567, K:2007/535 sayılı kararına karşı yapılan karar düzeltme isteminin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verildikten sonra gümrük idaresinin temyiz istemi yeniden incelendi.

17.10.2001 gün ve 28081 sayılı gümrük giriş beyannamesi nedeniyle davacı adına tahakkuk ettirilen 45.000.000 lira katma değer vergisi 1.10.2004 tarih ve 29968 sayılı işlemle davacıya duyurulmuş, tahakkuk ettirilen bu tutara karşı yapılan düzeltme başvurusu 27.10.2004 tarih ve 555 sayılı işlemle, itiraz başvurusu ise 6.12.2004 tarih ve 566 sayılı kararla reddedilmiş, 22.12.2004 tarihinde tebliğ edilen itirazın reddine ilişkin işlem davaya konu !yapılmıştır. Gerek davacı adına yapılan tahakkukta, gerekse düzeltme ve itirazın reddine ilişkin kararlarda, tahakkuk ettirilen vergi tutarı 45.000.000 lira olmasına karşın, davacı dava dilekçesinde vergi miktarını 44.177.000.000 lira göstererek, 45.000.000 lira katma değer vergisi-‘ tahakkuku hakkındaki işleme karşı dava açmıştır. Bu durumun, ekinde dava konusu Başmüdürlük işlemi bulunan ve sehven noksan katma değer vergisi tahakkuk ettirildiğini, gelir eksikliğinin 44.177.000.000 lira olduğunun bilinmesini duyuran Esenboğa Gümrük Müdürlüğünün 21.12.2004 günlü ve 38062 sayılı yazısından kaynaklandığı da anlaşılmaktadır. İtiraz edilen tahakkukun miktarına sözü edilen yazının etkisi; davaya konu yapılan işlemin kapsamı ile dava dilekçesinde gösterilen miktar ve Danıştay Yedinci Dairesince bozma nedeni yapılan hukuksal durum gözetilip, değerlendirilmeksizin verilen, ilk kararda ısrar edilmesine ilişkin kararda yargılama usulüne ve hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 4.Vergi Mahkemesinin 26.9.2007 günlü ve E:2007/1356, K:2007/1301 sayılı ısrar kararının bozulmasına, yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına, 24.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat