İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri Nasıl Olur?

Konkordato ile iflas erteleme arasındaki fark nedir?

İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri Nasıl Olur?

Günümüzde yaşanan ekonomik krizler ve diğer gelişmeler netice­sinde birçok işletmenin yapısında değişiklikler yaşanmaktadır. Bu kap­samda, işletmeler bölünmekte ve/veya başka işletmelerle birleşmektedir. Birleşme ve bölünmelerden başka işverenlerin işyerlerini başka işverenle­re devrettiği durumlara da sıklıkla rastlanmaktadır. İşletmelerin yapısın­da görülen bu değişiklikler, kimi durumlarda birlikten kuvvet doğar dü­şüncesiyle ekonomik açıdan daha büyük girişimlerde bulunabilmek adı­na yapılırken; kimi durumlarda da işyeri devri, mali güçlük içinde bulu­nan işletmelerde kapatmanın bir alternatifi olarak gerçekleşmektedir.

Hiç kuşku yok ki işyerinin devri, o işyerinde çalışan işçileri de ya­kından ilgilendirmektedir. İşçilerin iş güvencesini tehlikeye sokan en önemli nedenlerden bir çalışnkları işyerinin el değiştirmesi, devir yoluy­la bir işverenden diğerine geçmesidir. İşyerinin devri durumunda işve­renler çoğu zaman yeniden yapılandırmaya gitmekte, bunun sonucu olarak da işyerinde işgücü fazlalığı ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan fazla işgücü işten çıkarılırken devreden ve devralan işverenlerin işçilik alacaklarından hangi miktarlarla sorumlu olacağı sorusu çoğu zaman sağlıklı bir şekilde yanıtlanamamaktadır.

İşveren değişikliğinin nedenlerinden birisi olan işyerinin devri; işye­rinin tamamının veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerine bağlı bütün hak ve borçların hukuki bir işleme dayalı olarak, iş sözleşmesinin tarafı olan işverenden başka bir işverene geçmesi ve işyerinin bu ikinci işverenin yönetiminde faaliyetini sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, işyerinin devrinden söz edebilmek için ilk olarak, eski işve­renin işyerindeki yönetim yetkisinin başka bir işveren lehine yitirmesi ve bunun sonucunda da iş sözleşmesinin tarafı olma sıfatının ortadan kalk­ması gerekmektedir. Bununla birlikte, işyerinin devri hukuki bir işleme dayalı olarak gerçekleşmelidir. Son olarak da, işyerinin devrinden sonra işyerindeki faaliyetler varlıklarını korumalıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat