İşyeri Kapatma Cezası (VUK.Mükerrer 354.md) nedir?

V.U.K.’nun Mükerrer 354. maddesine göre;

“Yetkililerce, 353’üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin bir takvim yılı içinde üç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti halinde mükelleflerin işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya kadar kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini mahalline devredebilir.

Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

Ancak, işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerin kullanılmadığının veya bulundurulmadığının ikinci defa tespiti üzerine mükellefin bir yazı ile uyarılması ve tekerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş olması şarttır.

(Eklenen: 4008-24.6.1994) Uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezası, kapatma kararının uygulanmasından önce mükelleflerin yazılı olarak istemeleri halinde para cezasına çevrilir. İşyeri kapatma cezasının para cezasına çevrilmek suretiyle uygulanmasından sonra aynı takvim yılı içerisinde işlenen fiiller nedeniyle uygulanacak safhaya gelen işyeri kapatma cezaları para cezasına çevrilmez.

(Eklenen: 4008-24.6.1994) Para cezası, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen ve kapatma kararına ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihte yürürlükte bulunan asgari ücretin bir yıllık brüt tutarından az olmamak üzere, mükelleflerin bir önceki yıl gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan dönem kazancının yüzde beşi olarak hesaplanır ve bir yazı ile mükellefe bildirilir. Hesaplanan para cezası, mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde tamamen ödenmediği takdirde, işyeri kapatma cezası uygulanır.

(Eklenen: 3505-10.12.1988) Kapatılan işyerine asılan, kapatmaya ilişkin levhanın görünmesinin engellenmesi veya başka bir levhanın veya duyurunun işyerinin herhangi bir yerine asılması halinde, uygulanmakta olan kapatma cezası; bu cezanın süresi kadar artırılarak uygulanır.

Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygulanmış olması,diğer cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.”

4369 Sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılan V.U.K.’nun 358.maddesinde evvelce “Bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az dört defa fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu düzenlememe” fiilleri verginin tarhı için kanunda belli edilen sürenin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu fiillerinin vergi ziyaına neden olup olmayacağına bakılmaksızın kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılmaktaydı.

V.U.K’nun mükerrer 354. maddesi, 353. maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde sayılan belgelerin bir takvim yılı içinde üç kez kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti halinde, bu eylemin belge düzenine aykırı davranışlar için uygulanan en ağır ekonomik yaptırım olan “işyeri kapatma” ile cezalandırılmasını öngörmüştür. Ancak, işyeri kapatma cezası uygulanacak tespitlerin aynı takvim yılı içinde yapılmış olması ve ikinci tespitten sonra mükellefe üçüncü bir tespit yapılması halinde işyerinin kapatılacağına ilişkin bir uyan yazısı gönderilmesi koşul olarak düzenlenmiştir.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat