İSTİNAF – BAŞVURUYA CEVAP DİLEKÇESİ – BÖLGE İDARE MAHKEMESİ – İDARE

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İSTİNAF – BAŞVURUYA CEVAP DİLEKÇESİ – BÖLGE İDARE MAHKEMESİ – İDARE

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

Sunulmak Üzere

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                                            :

İSTİNAF TALEBİNE CEVAP VEREN

DAVALI İDARE                                    :                    

VEKİLİ                                                   :

ADRESİ                                                  :

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVACI

ADI VE SOYADI                                    :

VEKİLİ                                                    :

ADRESİ                                                   :

DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ        : ../../….

İSTEM KONUSU                            : Karşı tarafça verilen ../../…. tarihli istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                                  :

Davacı tarafından açılan davada, (…) İdare Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; davanın reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından … tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunulmuş ise de, söz konusu dilekçede ileri sürülen iddialar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45 inci maddesinde belirtilen sebeplerden hiç birisine uymadığından, talebin reddi gerekir. Şöyle ki;

1-) ……………

2-) ………………..

HUKUKİ NEDENLER                       : İYUK md. 45, …….. ve diğer ilgili Mevzuat

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınabilecek sebeplerle; itirazlarımızın kabulü ile istinaf talebinin usulden, bu olmazsa esastan reddine karar verilmesini, vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim. ../../….

DAVALI  VEKİLİ

Avukat … …

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat