İstinaf Başvurusunun İncelenmesi Nasıl Yapılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

İstinaf Başvurusunun İncelenmesi Nasıl Yapılır?

İlk derece mahkemesince yapılan ön inceleme

İlk derece mahkemesince istinaf başvurusu ön incelemeye tabidir.

Ön  inceleme,  süre,  konu  ve  talep  hakkı  şartları  yönünden  yapılır (CMK 276).

İlk derece mahkemesi geçerlilik  şartları  taşımayan  istinaf başvurusunu, bir kararla  reddeder. Buradan  istinaf başvurusunun yetkili ve görevli Bölge Adliye Mahkemesine  sunulmak  üzere  ilk  derece mahkemesine yapılması gerektiği anlaşılır.

Buna  karşılık,  kanun  yolunun  veya merciin  belirlenmesinde  yanılmaya ilişkin hükümler (CMK 264) istinaf başvurusu bakımından da uygulanır.  Böyle  bir  durumda  istinaf  başvurusu  geçersiz  sayılmaz.

Başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhal görevli ve yetkili mercie gönderir. Bu nedenle, istinaf başvurusunun doğrudan Bölge Adliye Mahkemesine yapılması halinde başvuru geçersiz değildir.

İstinaf Başvuru yolu

İlk  derece  mahkemesi,  istinaf  başvurusunu  süre,  konu  ve  talep hakkı şartı yönünden reddederse, buna karşı  istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı, ilgililer veya müdafi yedi gün içinde Bölge Adliye  Mahkemesi‟nden  ret  kararının  kaldırılmasını  isteyebilirler (CMK 276/2, cü.1).

Bu madde hükmüne göre müdafi, ilk derece mahkemesince istinaf başvurusunun ön incelemede reddine karşı, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde hukuki çare yoluna giderek, ilk derece mahkemesinin  başvuruyu  ret  kararının  kaldırılmasını  ve  hükmün infazı cihetine gidilmemesine karar verilmesini talep etmelidir.

Ret  kararına  karşı Bölge Adliye Mahkemesine  yapılan  başvuru, itiraz değil, hukuki bir çaredir. Ret kararına karşı başvuruda bulunulmuşsa, dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir.

Ancak, ilk derece mahkemesinin verdiği başvurunun reddi kararının kaldırılmasının talep edilmesi, hükmün infazını engellemez (CMK 276/2, cü.3).

İstinaf başvurusunun ilk derece mahkemesince tebliği

İlk derece mahkemesi, ön  incelemede  reddedilmeyen  istinaf başvurusunun bir örneğini karşı tarafa tebliğ eder. Karşı taraf, istinaf başvurusunun  tebliğinden  itibaren yedi gün  içinde yazılı olarak cevabını verebilir (CMK 277/1).

Karşı tarafın sanık olması halinde cevaplarını tutanağa bağlanmak üzere, zabıt katibine yapabilir.

Cevaplar verildikten ya da süresi geçtikten sonra aleyhine  istinaf başvurusu yapılan hüküm ve dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir (CMK 277/2).

Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde tevzii

Dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesine geldiğinde, iş bölümüne göre görevli ceza dairesine tevzi edilir. Aşağıda açıklanacağı gibi, daireler arasındaki iş dağılımı, 2017-7035 sayılı kanunla yapılan değişiklik  gereği,  Hakimler  ve  Savcılar  Kurulu  tarafından  yapılır  (HSK “2017-7035” 9/1-c).

Daire tebligat eksiklikleri varsa bunun giderilmesini sağlar (CMK 278).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat