İstihbarat Raporunun Delil Değeri Var mı?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İstihbarat Raporunun Delil Değeri Var mı?

YARGITAY 17. Ceza Dairesi
Esas No : 2015/638
Karar No : 2015/1351

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

Katılan A… vekilinin temyiz talebinin vekalet ücreti istemi ile sınırlı olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede;

I-Sanık M… hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçu sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c bendinde belirtilen haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; yalnızca, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-Avukatlık Asgari Ücret tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca hakkında katılma kararı verilen ve kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Ayşe Koçaslan lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan A… vekili ile sanık M… müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasının sanık ile ilgili kısmındaki TCK’nın 53. maddenin uygulanmasına ilişkin bölümlerin çıkarılarak, yerlerine ”sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c bendinde belirtilen haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; yalnızca, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına” cümlesi ile yine hüküm fıkrasının sanık ile ilgili kısmına “Avukatlık Asgiri Ücret Tarifesi’nin 13/1 maddesi uyarınca belirlenen 1000 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine” cümlesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II-Sanıklar R… ve H…hakkında kurulan hükümlerin incelenmesine gelince;

1-Yakınanın işyerine olay günü girilerek çok sayıda elektronik eşyanın çalındığı, F…’ın sahibi olduğu … 3668 plakalı Wolkswagen Golf marka aracın suça karıştığının yapılan ihbardan anlaşılması üzerine kolluk görevlilerinin aracı takip ettiği ancak, …il sınırında gözden kaybettikleri, suça konu aracın olaydan 3-4 gün sonra …İlinde … 1354 plakalı …ili …ilçesinden çalınan bir plaka takılmış olarak terk edilmiş vaziyette bulunduğu, araç sahibi F…’nın beyanında, aracı M…’a verdiğini söylediği, diğer sanıkların araç ile ilgisi bulunduğuna dair beyanının olmadığı yalnızca, 12.01.2005 tarihli Araştırma Tutanağı başlıklı …Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli Polis memurlarınca düzenlenen bir tutanakta, …3668 plakalı araçta H… ve R…’in zaman zaman görüldüğü yönünde tespitin bulunduğu ancak, bu tespitin herhangi bir somut olguya dayandırılmadığı, kaldı ki, oto zaptetme ve teslim tutanaklarında …Emniyet Müdürlüğünün araç içerisinde iki kişiyi kaçarken gördüğü yönünde bildirimde bulunduğunun belirtildiği, sanıkların aşamalarda ısrarla üzerlerine atılı suçu kabul etmediği olayda; öncelikle aynı gece meydana gelen yakınanın dükkan komşusu İ…’nın işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili dosya ve yine aynı gece …ili …ilçesinden meydana gelen plaka hırsızlığı olayı ile ilgili dosyaların celp edilip, incelememize konu dosya ile ilgili kısımlarının onaylı birer örneğinin dosya içerisine alınmasından sonra, sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken; eksik ve yetersiz inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

2-Kabule Göre de;

Kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanıkların, 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c bendinde belirtilen haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; yalnızca, kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezalarından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmalarına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar R… ve H… müdafiilerinin temyiz nedenleri ve teblignamedeki bozma isteyen düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 28.04.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat