İşe Girerken Teminat Olarak Verilen Senetlerde Görevli Mahkeme

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İşe Girerken Teminat Olarak Verilen Senetlerde Görevli Mahkeme

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2018/479
KARAR NO: 2018/545
KARAR TARİHİ: 22.3.2018

>MENFİ TESPİT—İŞ İLİŞKİSİ SEBEBİYLE TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET—GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET : Dava, iş ilişkisi sebebiyle teminat olarak verildiği iddia edilen senetten dolayı başlatılan icra takibinde borçlu olunmadığının tespiti istemine yöneliktir. Çalışmanın niteliği dikkate alındığında 4857 Sayılı İş Kanunu m. 4/1-a hükmü gereğince, taraflar arasındaki uyuşmazlıkta İş Kanunu hükümleri değil, TBK hükümleri uygulanacaktır. Davacı icra dosyasına dayanak yapılan senedi işe başlarken boş olarak teminat senedi olarak verdiğini iddia ettiğinden ve davasını bu iddiaya dayalı olarak davalıya yöneltmiş bulunduğundan, davacı ile davalı arasındaki iş ilişkisi sebebiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4/1-a maddesi kapsamında da uyuşmazlığın çözümünde dava tarihi itibariyle genel nitelikteki asliye hukuk mahkemeleri görevli olduğundan, mahkemenin göreve yönelik dava şartı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine yönelik kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasında; Kararda yazılı nedenlerden dolayı görev dava şartı sebebiyle davanın reddine yönelik verilen Karara karşı davacı vekili tarafından süresinde istinaf yoluna başvurulduğundan, dosyanın tevdi edildiği mahkememiz üye hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra, yapılan müzakerede de ön inceleme ve usule dair eksikliğin bulunmadığının anlaşılması üzerine, dosya üzerinden heyetçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonunda; gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; davacının davalı şirkette pilot olarak çalıştığını ve iş akdinin sonlandırıldığını, ancak işe başlarken kendisinden teminat olarak boş olarak alınan senedin davalı şirketçe dayanak yapılarak aleyhine icra takibine girişildiğinden, söz konusu dosyadan borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili ilk derece mahkemesindeki savunmasında; haksız davanın reddini

Davanın açıldığı İlk derece Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesince; icra takibine dayanak bononun işyerinde çalışma karşılığında teminat amaçlı verildiği iddia edildiğinden ve davacının davalı işyerinde çalışmasının niteliği gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4/1-a maddesi kapsamında istisnai olarak sayılan işlerden olması sebebiyle asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle, görev dava şartı sebebiyle davanın reddine yönelik karar tesis edilmiştir.

Karar süresinde davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davanın bonodan kaynaklanması sebebiyle asliye ticaret mahkemeleri görevli olduğundan, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu sebeple kararın kaldırılmasını istemiştir.

Dava, iş ilişkisi sebebiyle teminat olarak verildiği iddia edilen senetten dolayı başlatılan icra takibinde borçlu olunmadığının tespiti istemine yöneliktir.

İddia, savunma ve tüm dosya kapsamından; davacının davalı şirkette bir süre pilot olarak çalıştığı taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir.

Çalışmanın niteliği dikkate alındığında 4857 Sayılı İş Kanunu m. 4/1-a hükmü gereğince, taraflar arasındaki uyuşmazlıkta İş Kanunu hükümleri değil, TBK hükümleri uygulanacaktır. Davacı icra dosyasına dayanak yapılan senedi işe başlarken boş olarak teminat senedi olarak verdiğini iddia ettiğinden ve davasını bu iddiaya dayalı olarak davalıya yöneltmiş bulunduğundan, davacı ile davalı arasındaki iş ilişkisi sebebiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmekte olup, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4/1-a maddesi kapsamında da uyuşmazlığın çözümünde dava tarihi itibariyle genel nitelikteki asliye hukuk mahkemeleri görevli olduğundan, mahkemenin göreve yönelik dava şartı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine yönelik kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Bu sebeple davacı istinaf talebinde haklı değildir.

Bu itibarla, istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere ;

1. HMK m.353/1-b-1 gereğince istinaf başvurusunun reddine,

2. İşin duruşmasız olarak incelenmesi sebebiyle AAÜT 2/2 hükmü uyarınca ücreti vekalet taktirine yer olmadığına,

3. İstinaf başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin HMK’nın 360. maddesi yollamasıyla, madde 323 uyarınca istinafı talep eden üzerinde bırakılmasına,

4. Harç peşin olarak alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

5. Dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, 22.03.2018 tarihinde, oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat