İş Kanununda Süreler

MADDEKONUSÜRE
3Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işverenin işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bölge müdürlüğüne bildirmek zorunda olduğu sürebir ay
3Şirketlerin tescil kayıtlarına ilişkin belgelerin ilgili ticaret sicili memurluğunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilmesi gereken sürebir ay
3Muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporunun tebliği üzerine rapora yetkili iş mahkemesinde itiraz süresitebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü
6Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden işverenin devralan işverenle birlikte sorumlu olacağı süre (Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma yada türünün değişmesiyle sona erme halinde ve iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.)devir tarihinden itibaren iki yıl
7Geçici iş ilişkisinin öngörülebileceği azami sürealtı ay
7Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisinin gerçekleşemeyeceği süreçıkarma tarihinden itibaren altı ay
8Yazılı şekilde yapılması zorunlu olan iş sözleşmelerinin süresibir yıl ve daha fazla
8Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işverenin işçiye genel ve özel çalışma koşullarını, günlük yada haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlü olduğu süre (süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz)en geç iki ay içinde
8İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise işverenin genel ve özel çalışma koşullarını, günlük yada haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümlere ilişkin bilgileri işçiye yazılı olarak vermesi gereken
süre
en geç iş sözleşmesinin sona erme tarihinde
10Süreksiz iş tanımı kapsamına giren işlerin devam edebileceği azami süreotuz işgünü
10İşin sürekli iş tanımı kapsamına girmesi için devam etmesi gereken süreotuz işgününden daha fazla
14Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, uygulanacak haftalık çalışma süresiyirmi saat
14İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işverenin, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça yapmak zorunda olduğu süreişçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce
14Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işverenin her çağrıda işçiyi üst üste çalıştırmak zorunda olduğu süregünde en az dört saat
15Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun azami süresien çok iki ay
15Deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle uzatılabileceği azami süredört aya kadar
17İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için ihbar önelibildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta
17İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar önelibildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
17İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için ihbar önelibildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
17İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için ihbar önelibildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
18Belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işverenin, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olması için işçinin sahip olması gereken kıdem süresi (İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.)en az altı ay
20İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş mahkemesinde dava açabileceği sürefesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde
20Davanın sonuçlandırılacağı süreivedilikle
20Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesinin kesin olarak karar vereceği süreivedilikle
21İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, işverenin, işçiyi işe başlatmak zorunda olduğu sürebir ay
21Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek olan doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların azami miktarıen çok dört aya kadar
21İşçinin işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorunda olduğu sürekesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde
22İşçiye yazılı olarak bildirilen çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçiyi bağlaması için işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmesi gereken sürealtı işgünü
25İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için işçinin sağlık sebebiyle yaptığı devamsızlığın sürmesi gereken süreardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla
25İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumu dışında hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkının doğacağı süre (Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.)belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra
25İşçinin, işyerinde, hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi nedeniyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için sözkonusu hapis cezasının haiz olması gereken süreyedi günden fazla
25İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın işine devam etmemesi nedeniyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için vuku bulması gereken devamsızlık süreleriardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü
25İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkının ortaya çıkabilmesi için vuku bulması gereken devamsızlık süresi17 nci maddedeki bildirim süresinden fazla
26Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin kullanılabileceği süre (İşçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.)iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl
27Bildirim süreleri içinde işverenin işçiye vermeye mecbur olduğu asgari yeni iş arama izni süresi (İşçi isterse işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve bu durumu işverene bildirmek koşuluyla iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.)günde iki saat
29İşverenin; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gereken süreen az otuz gün önce
29Toplu işçi çıkarma nedeniyle yapılacak fesih bildirimlerinin hüküm doğuracağı anişverenin toplu işçi çıkarma isteğinin bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra
29İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işverenin durumu ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlü olduğu süreen az otuz gün önce
29İşverenin toplu işçi çıkardıktan sonra aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde işe çağırabileceği süretoplu işçi  çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde
31Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin işverence feshedilmiş sayılacağı süreişinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra
31Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin işverence feshedilmiş sayılması hakıından yararlanabilmesi için o işte çalışmış olması gereken süreen az bir yıl (Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.)
31Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçinin işe girmek istediği takdirde eski işi veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih edilerek, o andaki şartlarla başlayabilmesi için başvurmak zorunda olduğu süreödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde
32Ücretin ödenmesien geç ayda bir (İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.)
32Ücret alacaklarında zamanaşımı süresibeş yıl
34İşçinin ücretinin mücbir sebep dışına geç ödenmesi nedeniyle iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilmesi için ücretin gecikmesi gereken süreödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
38İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye sebepleriyle beraber bildirilmesi gereken sürederhal
38İşçi ücretlerinden yapılacak kesintilerin üst sınırbir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancı
38İşçi ücretlerinden yapılacak kesinti paralarının işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine yatırılması gereken sürekesildiği tarihten itibaren bir ay içinde
39Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirlenmesi gereken süreen geç iki yılda bir
40Zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde her gün için yarım ücret ödenmesi gereken sürebir haftaya kadar
41İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının belirleneceği azami süreen geç iki yılda bir
41Haftalık iş süresikırkbeş saat
41Fazla çalışma süresi (63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.)haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar
41Fazla çalışma süresi (Yer altında maden işlerinde çalışan işçiler) (42 nci ve 43 üncü maddelerde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.)otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat
41Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçinin istemesi halinde bu süreleri serbest zaman olarak kullanabileceği sürefazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakika, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakika
41İşçinin hak ettiği serbest zamanı kullanabileceği azami sürealtı ay
46Yıllık azami fazla çalışma süresiiki yüz yetmiş saat
53Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz verilecek asgari dinlenme (hafta tatili)en az yirmi dört saat
53Yıllık ücretli izine hak kazanabilmek için gerekli asgari çalışma süresiİşyerinde işe başladığı günden itibaren bir yıl (deneme süresi dahil)
53Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresion dört gün
53Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresiyirmi gün
53Hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçinin asgari yıllık ücretli izin süresiyirmi altı gün
53On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek asgari yıllık ücretli izin süresiyirmi gün
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.
İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.
Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreİşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz)
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreKadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreİşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz)
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreÇalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla)
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre66 ncı maddede sözü geçen zamanlar
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreHafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süre3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreİşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreİşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreİşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri
55Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreişçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi
5653 üncü maddede öngörülen izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bölünmesi durumunda bir bölümünün denk geleceği asgari süreon gün
56Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından verilmesi zorunlu olan ücretsiz izin süresien fazla toplam dört gün
56Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bölünmesi halinde bir bölümünün asgari süresion gün
57İşverenin, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorunda olduğu süreişçinin izine başlamasından önce
59Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait zamanaşımının başlayacağı süreiş sözleşmesinin sona erdiği tarih
63Genel bakımdan çalışma süresihaftada en çok kırk beş saat
63Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine dağıtılabileceği azami süre (Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.)günde on bir saat
63Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresihaftada en çok otuz yedi saat
63Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresigünlük en çok yedi buçuk
64Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yada işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde işveren tarafından telafi çalışması yaptırılabilecek süreiki ay
64Telafi çalışmalarının azami süresi (Günlük en çok çalışma süresini aşamaz.)günde üç saat
66Çalışma süresinden sayılan hallerMadenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
66Çalışma süresinden sayılan hallerİşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
66Çalışma süresinden sayılan hallerİşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
66Çalışma süresinden sayılan hallerİşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
66Çalışma süresinden sayılan hallerÇocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
66Çalışma süresinden sayılan hallerDemiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması yada onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
68Dört saat veya daha kısa süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresion beş dakika
68Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresiyarım saat
68Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde verilecek ara dinlenme süresibir saat
69Çalışma hayatında “gece” süresien geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem
69İşçilerin azami gece çalışma süreleriyedi buçuk saat
(Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.)
69Postası değiştirilecek işçinin diğer postada çalıştırılabilmesi için asgari dinlenme süresion bir saat
71Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatlerigünde yedi ve haftada otuz beş saat
71Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların çalışma saatlerigünde beş ve haftada otuz saat
71On beş yaşını tamamlamış çocuklar için azami çalışma süresigünde sekiz ve haftada kırk saat
71Okula devam eden çocukların eğitim saatleri dışında olmak üzere eğitim dönemindeki azami çalışma süreleri (eğitim saatleri dışında olmak üzere)günde iki saat ve haftada on saat
74Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin isteği halinde işyerinde çalışabileceği süre (Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.)doğumdan önceki üç haftaya kadar
74İsteği halinde kadın işçiye verilecek ücretsiz izin süresion altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar
74Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilecek süt izni süresigünde toplam bir buçuk saat
Ek Madde 2İşçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde verilecek ücretli izin süresiüç gün
Ek Madde 2İşçinin eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresibeş gün
Ek Madde 2İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde verilecek ücretli izin süresi (hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla)bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar
Ek
Madde
3
a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötüniyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
 
zamanaşımı süresi
 
 
 beş yıl (İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun)
CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat