İş Davasında Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İş Davasında Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi

………………… . İŞ MAHKEMESİ’NE

Dosya No :

BEYANDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :Süresi içerisinde tanık beyanlarına karşı cevaplarımıza havidir.

AÇIKLAMALAR :

1. ………… 2. İş Mahkemesinin 2010/1111 Esas dosyasının . celsesinde dinletilen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere tarafımıza 10 günlük mehil verilmiştir.

2. Yukarıda esas numarasını vermiş olduğumuz işbu dosyanın önceki celselerinde tanıkların hazır edilmesi için 2 kez süre verilmesine rağmen tanıklarını hazır edemeyen işyerine 3. kez süre verilerek tanık dinletilmesine karar verilmiştir. Ancak Yargıtay kararları gereğince “kesin süre” denilmesine gerek olmaksızın 2. kez verilen sürenin kesin süre olacağı 3. kez verilen sürenin ise hukuki sonuç doğurmayacağı belirtilmektedir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2003/4538 Esas, 2003/5591 Sayılı Kararı )

3. Yargıtay İçtihatları gereğince ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi gereğince ikinci mehil, kanun gereği kesin mehildir. Bu nedenle ikinci kez verilen süre kesin süre sayılacağından tanık beyanlarına muvafakat etmemize rağmen haklı feshin ispatı için dinlenen tanıklar hukuken dosyada delil olarak işbu dosyaya esas teşkil edemeyeceği gibi dayanak da oluşturamayacaktır.

4. Davalı İşyerinin delil listesinde göstermiş olduğu Tanık ustabaşı olup işyeri sahibine düşünce olarak yakın olduğu gibi, davalının tanık üzerinde baskı kurması olasılığı da mevcut bir statü olan ustabaşı görevini yürütmektedir.

5. Tanık beyanlarını iş sahibi gibi ifade etmekte müvekkilimin iş sırasında kusurlu davranışta bulunduğunu, yazılı savunmasının alınmadığını, telefon görüşmesinden dolayı iş verimini artırmak amacıyla yer değişikliği yapıldığını kabul etmektedir. Bunun yanı sıra farklı binalarda yapılan posta kutusu üretimi, aspiratör ve davlumbaz montajının aynı olduğunu herkesin her işi her gün yaptığını ve yapabileceğini söylemektedir. Aynı zamanda tanık; müvekkilimin 2 yıl süre boyunca da posta kutusu montajında çalıştığını beyan ederek kendi beyanları ile çelişmektedir.

6. Hayatın olağan akışı, mantık ilkeleri ve iş hayatının çalışma koşulları üretim ilişkisinde; gün içerisinde binalar arası geçişi sağlayacak yer değişikliğine izin vermeyeceği gibi; farklı üretim yöntemleri kullanılan binalar arası yer değişikliği üretim ilişkilerinde uzmanlaşmaya engel bir durum oluşturacağı için tanık beyanlarının gerçek dışılığı aşikârdır.

7. Çelişkili tanık beyanlarının gerçek dışılığı yazılı savunma alınmadan iş koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını ispatlamaktadır. Ayrıca tanık farazi olarak kendisinin bulunmadığı binada işe gelmemeye başlamıştır demektedir. Bu durum tanığın; müvekkilimin işe gelmeme durumu hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle; 3. kez verilen süreye dayanan tanık beyanları hukuki sonuç doğurmayacaktır. Sayın mahkemenizin kanaati aksi yönde ise eğer, tanık beyanlarının gerçek dışı ve çelişkili beyanlar içermesi nedeniyle delil olarak itibar edilmemesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 25.08.2011

BEYANDA BULUNAN

DAVACI

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat