İnternet Aracılığıyla Kısa Mesaj (Sms) Hizmeti

DANIŞTAY
13. Daire 2008/2751 E.N , 2010/2226 K.N.

Özet
DAVALI İDARE TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMEDİĞİ HALDE, İNTERNET ARACILIĞIYLA KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ SUNAN DAVACI ŞİRKETİN FAALİYETİ 406 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TELEKOMÜNİKASYON FAALİYETİ OLDUĞUNDAN, İZİN ALINMAKSIZIN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİ SUNULAN DAVACI ŞİRKETİN İNTERNET ADRESİNİN SMS HİZMETİ BÖLÜMÜNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ, AÇILAN DAVAYI REDDEDEN MAHKEME KARARININ ONANMASI HAKKINDA.

İçtihat Metni

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 07.12.2007 tarih ve E:2007/323, K:2007/2165 sayılı kararının; yapılan hizmetin telekomünikasyon hizmeti olmaması nedeniyle, davalı idarenin bu konuda karar alma yetkisinin bulunmadığı, yapılan
işin bilgisayar yazılım ve programı işi olduğu, bu konudaki erişimin ancak mahkeme kararıyla engellenebileceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Ahmet EĞERCİ’nin Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet KARAOGLU’nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Yemyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davalı idare tarafından yetkilendirilmediği halde, internet aracılığıyla kısa mesaj (SMS) hizmeti sunduğundan bahisle, davacı şirkete ait … isimli internet adresine erişimin engellenmesine ilişkin Telekomünikasyon Kurulü’nun 28.02.2007 tarih ve 2007/DK-08/118 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce; davacı şirkete ait internet adresinde toplu kısa mesaj gönderimi hizmetinin sunulduğu, yapılan faaliyetin 406 sayılı Kanun hükümleri kapsamında telekomünikasyon faaliyeti olduğunun açık bulunduğu, bu nedenle, davalı idareden izin alınmaksızın telekomünikasyon hizmeti sunulan davacı şirkete ait … isimli internet adresinin SMS hizmeti bölümüne ilişkin olarak, erişimin engellenmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 07.12.2007 tarih ve E:2007/323, K:2007/2165 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, 15.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat