İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Cezası Nedir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 297- (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silâh, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümleri­ne göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır.

  • Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da, yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçlann hükümlü veya tutukluların muhafaza-sıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
  • Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne surede elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde bazı eşyaların yetkisiz olarak ceza infaz kurumlarına so­kulması veya bulundurulması suç hâline getirilmiş, ceza infaz kurumlarındaki düzen, mahkum ve tutuklular arasındaki huzur ve sükunun korunması amaçlan­mıştır.

Korunan hukuki değer, adliyenin ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde düze­nin sağlanmasına ilişkin saygınlığıdır.

İnfaz kurumuna veya tutukevine maddenin 2. fıkrasında öngörüldüğü üzere yetkili makamlarca yasaklanan eşyayı sokan veya bulunduran ya da kullanan herkes bu suçun faili olabilir.

Fail, bir kamu görevlisi de olabilir. Failin sıfatı ile ilgili, genel olarak ayrı bir ceza yaptırımı öngörülmemiş olmakla birlikte, söz konusu eylemlerin, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya mtuklulann muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın maddenin 3. fıkrası uyarınca bir kat artırılması benimsenmiştir.

Yasak eşyayı, cezaevine sokan ve bulunduran ya da kullanan aynı kişi olabile­ceği gibi, ayrı ayrı kişiler de olabilir.

Suçun mağduru yoktur. Ancak, suçtan zarar gören adliyedir, Devlettir.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Konusu

Sulh Cezalık olan 2. fıkrada tanımlanan suç tipinde, yetkili makamlar tarafın­dan infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşya suçun konusunu oluşturur. Bunlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haber­leşme aracı dışında kalıp da, kanuna uygun olarak yasaklanmış olduğu bilinen her türlü eşya, araç, gereç veya malzemelerdir.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Hareket ve Neticesi

İnfaz kurumuna veya tutukevine yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan her türlü eşyanın sokulması veya bulundurulması ya da kullanılması maddedeki suçu oluşturur.

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak madde veya aracın sokulması ile suç tamamlanır. Bulunduran ya da kullanan kişi ise, “bulundurduğu veya kullandığı” için ayrıca suç işlemektedir. Bulundurma eylemi, devam eden nitelikte olduğundan, yasak eşyayı bulundurma suçu mütemadi (kesintisiz) nitelik taşımaktadır.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Manevi Öğesi

Suçun oluşabilmesi için, suç konusu eşyanın infaz kurumuna veya tutukevine bilerek ve istenerek sokulması, kullanılması veya bulundurulması gerekir.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Etkin Pişmanlık

Maddenin 4. fıkrasında suç konusu yasak eşyayı infaz kurumu veya tutukevin­de bulunduran kişiler açısından bir etkin pişmanlık hükmüne yer verilmiştir. Bu fıkra hükmü uyarınca, 1. ve 2. fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında indirile­cektir. Ancak aynı indirimden, yasak eşyayı infaz kurumuna sokan fail ya da infaz kurumunda bulunduran ya da kullanan infaz koruma görevlisinin yararlanması ola­naklı değildir. Çünkü etkin pişmanlığa ilişkin bu indirimden yalnızca hükümlü ve tutukluların yararlanması öngörülmüştür.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunun Yaptırımı

Maddenin 2. fıkrası hükmü uyarınca 1. fıkrada sayılanların dışında kalıp da yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklan­mış bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı­lır.

İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. C. Savcılığı tarafından doğrudan soruşturulur ve kovuşturulur. Buna karşılık dış korumadan sorumlu kamu görevlilerinin 298. maddede öngörülen hak kullanımını veya beslenmeyi engel­leme suçunu işlemiş olmaları durumunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca soruşturma ya­pılmalıdır.

Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mah­kemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 11. maddesi uyarınca asliye ceza mahkemesidir. Ancak maddenin 4. fık­rasında öngörülen 297. maddede öngörülen suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde yargılamayı yapmakla görevli mahkeme bu suç için öngörülen cezaya göre belirlenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat