İlamlı icra takiplerinde Yerine getirme işlemlerinin durması hali

TCK m. 249 nedir?

İlamlı icra takiplerinde Yerine getirme işlemlerinin durması hali

İcranın iadesi
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 40- Bir ilâmın nakşı icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra nakzedilip de aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’i ilâmla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.
Ancak, üçüncü şahısların hüsnüniyetle kazandıkları haklara halel gelmez.
MADDE 41- Kanunun bu ikinci babında yazılı hükümlere mugayir olmayan diğer hükümleri ilâma müstenit takipleri de cereyan eder.

İlamlı icra takiplerinde Yerine getirme işlemlerinin durması hali Açıklama

Alacağı kapsayan mahkeme kararlarının (ilâmlarının), borçlu hakkında icra takibi yapılabilmesi için, kesinleşmesine gerek yoktur. Takip konusu olabilir. Ancak, karar temyiz olunur ve Yargıtay da bozarsa, bu karara ait icra işlemleri olduğu yerde durur, yani icra takibi devam etmez. Borçlu Yargıtay bozma ilâmını icra dairesine getirip vermelidir. Ayrıca icra tetkik merciinden karar almak zorunluğu yoktur.
İlam bozulmuş ve hakkında icra takibi yapılmanın da hiç veya ilâmda belirtilen kadar borcu olmadığı kesinleşmiş bir ilâmla (hükümle) anlaşılırsa, ayrıca herhangi bir hükme gerek olmadan icra tamamen veya kısmen eski haline getirilir (iade olunur).
Ancak, üçüncü kişilerin iyi niyetle kazandıkları haklar saklıdır. Bu haklara da el konulamaz. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat