İlâmın zamanaşımına Uğradığı iddiası (itirazı)

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 33/a- (Ek: 18/2/1965 – 538/18 md.)

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmî vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilâmın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33’ncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.

İlâmın zamanaşımına Uğradığı iddiası (itirazı) Açıklama

Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmın;

  1. Zamanaşımına uğradığı veya
  2. Zamanaşımının kesildiği,
  3. Veya tatile uğradığı,

İddiaları, icra tetkik mercii tarafından, resmî belgelere dayanılarak incelenir ve icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilecektir.

Alacaklı; icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğine dair durumun kendisine tebliğinden sonra ve tebliğ gününden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelerde dava açabilecektir. Böyle bir dava açmamış ise, yerine getirilmesi (icrası) istenen ilâmın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder. Bu takdirde ilâmın icrası geri bırakılır.

Ancak, icranın devamına tetkik merciince karar verilmesi durumunda icra ve iflâs yasasının 33/son’ncu maddesi gereğince borçlu yine İİY.sının 72’nci maddesine göre genel kurallara göre istirdat davası açacak ve ilâmın icrası ile ödediği paranın geri verilmesini alacaklıdan talep edebilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat