İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

İktisap Ve İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 219

Karar: 2000 / 157

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Yasa taşınmazı iktisap eden şahsa, bu yeri olduğu gibi ihtiyacında kullanması şartı ile maddedeki şartlar yerine getirilmek kaydıyla dava hakkı vermektedir. Yeni malikin bu maddedeki sürelerden yararlanarak inşaat sebebiyle dava açma hakkı yoktur. Yeniden inşaata dayanan davaların kira akdinin hitamında açılması zorunludur. Yeni malik, eski malikle kiracının yaptığı sözleşmeye dayanarak o sözleşmenin sonunda inşaat nedenine dayanan davasını açması gerekir. Davada sözleşmeye dayanılmadığına göre davanın reddi gerekir.(6570 S. K. m. 7)

Tahliye Davası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, iktisap ve işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesi ile müvekkili şirketin, davalının kiracı olduğu 1 ve 10 no’lu dükkânlar ile bu dükkânların içinde bulunduğu Kısmet İşhanı’nı 15.10.1998’te satın aldığını, bu taşınmazda otel inşa edeceğini, bu hususta projenin hazırlandığını, iktisap ve ihtiyaç durumunun ihtarname ile davalıya bildirildiğini belirterek davalının kiralananlardan tahliyesini talep etmiştir.

Taşınmazı İktisap Eden Şahsın Yeri Olduğu Gibi İhtiyacında Kullanması Şartı İle Dava Hakkının Bulunması

Davalı vekili, davacının 6570 sayılı kanunun 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak yeniden inşaat veya imar maksatlı onarım nedeniyle tahliye davası açamayacağını, önceki malikin davacı şirketin müdürü ve önemli oranda pay sahibi olduğundan şirketin yeni malik sayılamayacağını, kiralayan N Ç’nin de dükkânları muvazaalı şekilde davacı şirkete devrettiğini, davanın Medeni Kanunun 2. maddesine göre kötüniyetle açıldığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Sözleşmeye Dayanılmamış Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği

Davanın hukuki dayanağını teşkil eden 6570 sayılı yasanın 7/d maddesi taşınmazı iktisap eden şahsa, bu yeri olduğu gibi ihtiyacında kullanması şartı ile maddedeki şartlar yerine getirilmek kaydıyla dava hakkı vermektedir. Yeni malikin bu maddedeki sürelerden yararlanarak inşaat sebebiyle dava açma hakkı yoktur. Yeniden inşaata dayanan davaların aynı yasanın 7/ç maddesi uyarınca kira akdinin hitamında açılması zorunludur. Yeni malik, eski malikle kiracının yaptığı sözleşmeye dayanarak o sözleşmenin sonunda inşaat nedenine dayanan davasını açması gerekir. Davada sözleşmeye dayanılmadığına göre davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 24.1.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat