NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

İik’nın 135/2. Maddesine göre üçüncü kişilere karşı çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler

İik’nın 135/2. Maddesine göre üçüncü kişilere karşı çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler

Alıcıya ihale edilen taşınmaz üçüncü bir kişi tarafından işgal edilmekte ise, alıcının talebi üzerine icra dairesi üçüncü kişiye İİK’nın 135/2. maddesine göre taşınmazı tahliye etmesi için tahliye emri gönderir. Aynı hakka alıcının taşınmazı devrettiği ikinci alıcı da haizdir. Bu tahliye muhtırasını asıl icra takibinin yapıldığı icra dairesi göndermekte yetkilidir. Tahliye emri ile üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması talebinin reddi kararı hakkında alıcı, düzenlenen tahliye emri hakkında ise üçüncü kişi icra mahkemesinde şikâyet yoluna baş vurabilir.

İcra mahkemesi şikâyeti duruşmalı olarak incelemelidir. İspat yükü üçüncü kişide olup, taşınmazı hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi belge ile belgelenmiş akde dayanarak işgal etmekte olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Tahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde şikâyet yoluna gidilebilir. Ortaklığın giderilmesi sureti ile satışlarda satış memurunun gönderdiği tahliye emrine karşı şikâyet sulh hukuk mahkemesine yapılır. İcra mahkemesi şikâyet sonuçlanıncaya kadar icranın (tahliyenin) geri bırakılmasına karar verebilir.

İİK’nın 135/2. maddesine göre üçüncü kişi resmi bir belge ile iddiasını ispat etmelidir. Tapuya şerh edilmiş veya noterde düzenlenmiş kira sözleşmesi resmi bir sözleşme sayılır. üçüncü kişi, alıcının kendisinin kiracılık sıfatını kabul ettiğini kesin delillerle ispat edebilir (HÜMK 259/2, HMK 215).

Ortaklığın giderilmesi sureti ile satışlarda İİK’nın 135/2. maddesinde geçen “hacizden evvelki” deyimini Yargıtay, “ortaklığın giderilmesi davası açılmasından önceki” şeklinde uygulamaktadır. İpotekli takiplerde ise, “ipoteğin tesis edildiği tarihten önceki” şeklinde bu terim anlaşılmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı satışlarda taşınmaz malın paydaşlarından biri ve birkaçının resmi bir kira akdi ile taşınmazı işgal ettigği anlaşılıyor ise, ibraz olunan belgenin tarihine bakılmaksızın İİK’nın 135. maddesi uygulanmaz (İİBK 13.4.1955 5/8 R.G. 29.6.1955. S.9041). Yani bu statüdeki paydaşların tahliyesi istenemez.

İİK’nın 135. maddesi üçüncü kişinin o taşınmaz üzerinde ayni hak sahibi olması durumunda dikkate alınmaz. Yani üçüncü kişinin tahliyesi istenemez.