İhtiyati Haciz Dilekçesi


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
 
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN (ALACAKLI)   : 
 
VEKİLİ                       :Av.
 
ALEYHİNE İHTİYATİ
HACİZ İSTENEN          :
 
TALEP KONUSU           :                   TL. alacağımızın temini için ihtiyati haciz kararı
verilmesi talebidir.
OLAYLAR                    :
1-
 
 
 
 
 
2-Alacağımız hiç bir teminata bağlı bulunmadığı gibi,borçta vadesi dolduğu halde bu güne kadar ödenmemiştir. Alacağın haricen tahsili için borçluyla bir çok kereler irtibat kurulduğu halde bunda başarılı olunamamıştır.
3-Yapılan tahkikat neticesinde borçlunun ödeme zorluğu çektiği ve işlerini tasfiye girişiminde olduğu öğrenilmiştir. Borçlu hakkında takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olması halinde mallarını kaçırmasından endişe ettiğimizden buna mani olmak için Mahkemenizden  borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine karar verilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının alacağımızı karşılayacak miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesini masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
İhtiyati haciz talep eden
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat