T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17898

Karar: 2000 / 733

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararının bu mahkemenin yargı çevresi içinde infaz edilmemesi sebebi ile merciin ihtiyati haciz işlemlerinin infazına yönelik işlemlerin iptali ile yetinmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 261)

İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İnfazının İstenmesi Zorunluluğu

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İhtiyati Haciz Kararının Kendiliğinden Kalkması

Karar: İİK.261. maddesi gereğince, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararının bu mahkemenin yargı çevresi içinde infaz edilmemesi sebebi ile merciin ihtiyati haciz işlemlerinin infazına yönelik işlemlerin iptali ile yetinmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi yasaya uygun bulunmamıştır.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat