T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 296

Karar: 2000 / 561

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: İşverence ihbar öneli verilerek hizmet akdinin feshedildiğinin bildirilmesi üzerine davacı işçi ihbar önelini kullanmak istemediğini kıdem tazminatının kendisine ödenmesini talep ettiğine ve toplu iş sözleşmesinde ihbar önelini kullanmaktan vazgeçme halinde ihbar tazminatının ödeneceği şeklinde bir hüküm bulunmadığına göre davacı lehine ihbar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

(1475 S. K. m. 13, 14)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

İhbar Öneli Verilerek Hizmet Akdinin Feshedilmesi

2- Davalı işverence ihbar öneli verilerek hizmet akdinin feshedildiğinin bildirilmesi üzerine davacı işçi ihbar önelini kullanmak istemediğini kıdem tazminatının kendisine ödenmesini talep ettiğine ve toplu iş sözleşmesinde ihbar önelini kullanmaktan vazgeçme halinde ihbar tazminatının ödeneceği şeklinde bir hüküm bulunmadığına göre davacı lehine ihbar tazminatına karar verilmesi hatalıdır.

Tis De İhbar Önelini Kullanmaktan Vazgeçme Halinde İhbar Tazminatının Ödeneceği Şeklinde Bir Hüküm Bulunmaması

3- Davalı işverence davacı işçinin kıdem tazminatı 1.762.613.795 TL olarak hesaplanmış ve davacının davalı işverene ve icra yolu ile 3. kişilere olan borçları mahsup edildikten sonra kalan 1.370.416.393 TL ödenmiştir. Bu durumda bilirkişice hesaplanan kıdem tazminatından 1.762.613.795 TL’den indirimi sonucunda 117.810.835 TL kıdem tazminatı farkına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde daha fazla miktarın hüküm altına alınması hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat