T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18245

Karar: 2000 / 562

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Uyuşmazlık, önceki dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusundadır. Sonraki dönem çalışma üç yıldan fazla olduğu için önceki dönemin ihbar tazminatı hesabında göz önünde tutulup tutulmamasının sonuca bir etkisi yoktur.

Somut olayın özelliği bakımından önceki dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması hatalıdır. Davacı işçinin tekrar işe giriş için işverene yaptığı başvuruda kendisi hizmet akdinin sona erdiğini kabul etmiş olup, daha sonrada kıdem tazminatı kendisine ödenmiştir. Bu durumda önceki dönemin tasfiye edilmiş olduğu kabul edilmelidir. . Bu yazılı belgeler mevcut iken tanık anlatımlarına itibar edilmesi hukuka aykırıdır.

(1475 S. K. m. 14)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı işçi davalı işverene ait işyerinde 08.10.1988 tarihinde kapıcı olarak işe girip çalışırken 17.05.1995 tarihinde işine son verilmiştir. Bu husus 20.06.1995 tarihinde işverene yapmış olduğu yeni işe giriş başvuru dilekçesi ile anlaşılmaktadır. Gerçekten bu dilekçe de davacı işine son verildiğini açıklayarak tekrar işyerinde çalışmak istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine davacı tekrar 20.06.1995 tarihinde işe alınmıştır. İşe alındıktan bir süre sonra önceki dönem için kendisine kıdem tazminatı ödenmiştir. Tekrar işe alındıktan sonra davacı işçi işveren tarafından işine son verildiği 25.07.1998 tarihine kadar çalışmıştır. Davacı açtığı dava ile 1995 – 1998 yıllarını kapsayan son dönem için ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş, ancak dava dilekçesi karşı tarafa henüz tebliğ edilmeden bir tavzih dilekçesi mahkemeye vererek 1988 yılından itibaren istediği tazminatların hesaplanması talebinde bulunmuştur.

Aynı İşyerinde İki Ayrı Dönem Gerçekleşen Çalışma

Mahkemece iki dönem birleştirilmek suretiyle hesaplamalar yapılmış, önceki dönem için ödenen kıdem tazminatı miktarı faizi ile birlikte mahsup edilmek sureti ile kalan miktar hüküm altına alınmıştır.

Uyuşmazlık önceki dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda toplanmaktadır. Zira sonraki dönem çalışma üç yıldan fazla olduğu için önceki dönemin ihbar tazminatı hesabında göz önünde tutulup tutulmam asının sonuca bir etkisi yoktur.

Somut olayın özelliği bakımından önceki dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması hatalıdır. Zira dosya içinde bulunan ve yukarıda sözü edilen davacı işçinin tekrar işe giriş için işverene yaptığı başvuruda kendisi hizmet akdinin sona erdiğini kabul etmiş olup, daha sonrada kıdem tazminatı kendisine ödenmiştir. Bu durumda önceki dönemin tasfiye edilmiş olduğu kabul edilmelidir. Bu yazılı belgeler mevcut iken tanık anlatımlarına itibar edilmesi isabetsizdir.

Önceki Dönemin Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Dikkate Alınmaması Gereği

Sonuç:  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat