T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18714

Karar: 2010 / 132

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Satış ilanının usulsüz tebliği başlı başına ihalenin feshini gerektirdiğinden ve de kıymet takdirine itirazında süresinde yapıldığının kabulü gerekeceğinden mahkemece ihalenin feshi isteminin kabulü ile kıymet takdir raporuna itirazın esasının tetkiki gerekirken reddi doğru değildir.(2004 S. K. m. 133) (7201 S. K. m. 35)

Satış İlanının Usulsüz Tebliğinin Başlı Başına İhalenin Feshini Gerektirdiği

Dava: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Kıymet Takdirine İtirazın Süresinde Yapıldığı

Karar: Ödeme emrinin ve kıymet takdir raporunun gönderildiği Denizköşkler Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Huzur Apt. Avcılar adresinde Apt ve Daire numarası bulunmamaktadır. Tebligatın bila, ikmal dönmesi üzerine aynı adrese Tebligat Yasası 35’e göre kıymet takdir raporu tebliğ edilmiştir. Oysaki tebligat memurunca borçlunun tebligat mazbatası üzerinde tesbit edilen yeni adresi olan Denizköşkler Mah. Huzur Apt. B Blok No:11/16 olarak belirtilmiştir. Tebligat Yasası 35/2 maddesi gereğince bu adrese tebligat yapılması gerekirken, iade gelen adrese Tebligat Yasası 35. maddesine göre kıymet takdiri ve satış ilanı tebliğ işlemi yapılması doğru değildir.

İstemin Reddinin İsabetsiz Oluşu

Hal böyle olunca Dairemiz yerleşik İçtihatlarına göre satış ilanının usulsüz tebliği başlı başına ihalenin feshini gerektirdiğinden ve de kıymet takdirine itirazında süresinde yapıldığının kabulü gerekeceğinden mahkemece ihalenin feshi isteminin kabulü ile kıymet takdir raporuna itirazın esasının tetkiki gerekirken yazılı gerekçe ile reddi doğru değildir.

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat