T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17278

Karar: 2000 / 519

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Mercice karar gerekçesinde yer verilen hususların incelenip hükme esas teşkil edebilmesi için öncelikle ihalenin feshi istemini içeren şikayetin süresinde olup olmadığının saptanması gereklidir. Şikayet dilekçesinde, icra dosyasındaki <bizzat kendisine> şerhli tebligatların borçluya yapılmadığı, bir başka deyişle bu imzaların borçluya ait olmadığının ileri sürüldüğü görülmektedir. Eğer bu iddia sabit olmaz ise şikayet süresinde olmayacaktır.

(2004 S. K. m. 366) (1086 S. K. m. 428)

İhalenin Feshi İstemini İçeren Şikayetin Süresinde Olup Olmadığının Saptanması Gereği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki İhale Alıcısı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 17.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İmzaların Borçluya Ait Olmadığı

Mercice karar gerekçesinde yer verilen hususların incelenip hükme esas teşkil edebilmesi için öncelikle ihalenin feshi istemini içeren şikayetin süresinde olup olmadığının saptanması gereklidir. Şikayet dilekçesinde, icra dosyasındaki <bizzat kendisine> şerhli tebligatların borçluya yapılmadığı, bir başka deyişle bu imzaların borçluya ait olmadığının ileri sürüldüğü görülmektedir. Eğer bu iddia sabit olmaz ise şikayet süresinde olmayacaktır. O halde, öncelikle anılan iddianın gerektiğinde bilirkişi incelemesi ile araştırılması ve ayrıca davalı A. Aygün vekilinin 17.11.1999 tarihli dilekçesinde sözü edilen ve takipten haberdar olunduğu iddiasını kapsayan hususlar araştırılarak dosyalar celbedilmeli ve deliller birlikte değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

İddia Sabit Olmaz İse Şikayetin Süresinde Olmayacağı

İhale Alıcısı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat