İhalenin Feshi

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
19. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 36
Karar: 2016 / 24
Karar Tarihi: 25.10.2016

ÖZET: Davacı taraf ihale konusu taşınmazın iç özelliklerinin satış ilanında gösterilmesine rağmen, muhit ve çevre şartlarına ilişkin özelliklerinin belirtilmediği yönünde itirazda bulunmuş ise de; 16/05/2016 tarihli satış ilanında taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm özelliklerinin belirtilmiş olduğu görülmüş, ayrıca davacı dışındaki tapudaki tüm ilgililere kıymet takdir raporunun tebliğ edilip edilmemesi hususunda davacı tarafın 3. şahıslar adına mahkemeye şikayette bulunamayacağı da dikkate alındığında, ihalenin feshine yönelik ileri sürülen fesih sebeplerinin yerinde olmadığı, buna göre istinafa konu mahkeme kararının usul yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davacı borçlu yanın istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(7201 S. K. m. 21) (6100 S. K. m. 353, 361) (2004 S. K. m. 364, 366)

Dava ve Karar: Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 15.08.2016 tarih, 2016/676 E. 2016/641 K. sayılı kararı aleyhine, davacı borçlu vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuş olmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Şikayetçi borçlu vekili mahkemeye verdiği şikayet dilekçesinde; müvekkilinin davalı bankaya olan borcundan dolayı Konya 10.İcra Müdürlüğünün 2015/8647 Esas sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibinde, müvekkili adına kayıtlı Konya İli Selçuklu İlçesi Sille Mah. 6145 Ada 13 Parsel 10 nolu bağımsız bölümünün 21.07.2016 tarihinde yapılan ihale sonucu davalı Karbel Emlak Lmt. Şti.’ne ihale edildiğini, taşınmazın müvekkili adına kayıtlı olmasına rağmen satış ilanı tebligatının borçlu şirket Körpesan Makina San. Lmt. Şti. ne yapıldığını, bu durumun usuli bir hata olduğunu, aynı zamanda satış ilanında ihaleye sunulan taşınmaz ile ilgili iç özelliklerin sayılmasına rağmen taşınmazın bulunduğu muhit, çevre şartları ve özellikleri ile ilgili ayrıntıların bulunmadığını ayrıca tapudaki tüm ilgililere kıymet takdir raporunun tebliğ edilmediğini bu durumların ayrı ayrı ihalenin feshi sebebi oluşturduğunu beyan ederek, usul süz yapılan ihalenin feshine karar verilmesini istemiştir.

Davacı Dışındaki Tapudaki Tüm İlgililere Kıymet Takdir Raporunun Tebl Edilip Edilmemesi Hususunda Davacı Tarafın Üçüncü Şahıslar Adına Mahkemeye Şikayette Bulunamayacağı

Davalı alacaklı vekili cevap dilekçesinde; satış ilanının tebliği ile ilgili usulsüzlük olduğu iddialarının doğru olmadığını, davacının mernis sistemindeki adresine tebligat çıkartıldığını, ihaleye çok sayıda katılım olduğunu, taşınmazın oldukça makul bir fiyata satıldığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı ihale alıcısı 3. kişi davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucu: şikayetçi borçlu; diğer borçlu şirket yöneticisi olduğu, 24/05/2016 tarihinde satış ilanının usulüne uygun olarak tebliğ ediği, açık artırma ilanında taşınmazın iç ve dış özelliklerinin, tapu bilgilerinin bulunduğu, davacının davasını kesin ve inandırıcı delillerle ispatlayamadığı yönündeki gerekçe ile “Davanın reddine, davacının ihale bedelinin %10’u olan 10.080,00 TL Para Cezası ile Cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

Şikayetçi borçlu vekili 25/08/2016 tarihli istinaf başvurusunda; şikayet dilekçesini tekrarlamış, mahkemece dikkate alınmayan satış ilanının müvekkiline tebliğ edilmemesi, taşınmazın tüm özelliklerinin satış ilanında gösterilmemesi ve tapudaki tüm ilgililere kıymet takdir raporunun tebliğ edilmemesi eksikliğinin ihalenin feshini gerektireceğinden, istinaf talebinin kabulü ile Konya 2.İcra Hukuk Mahkemesinin 15.08.2016 tarih, 2016/676 E, 2016/641 K. sayılı kararının bozulmasını talep etmiştir.

Uyuşmazlık; Konya 10. İcra Müdürlüğünün 2015/8647 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan 21/07/2016 tarihli ihalenin feshine yönelik şikayet niteliğindedir.

Bilinen adrese çıkartılan tebligatın bil tebliğ edilmesi üzerine, Tebligat Kanunu’nun 10/2. maddesine göre, muhatabın adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve çıkaran mercii tarafından Tebligat Yönetmeliği’nin 16/2. maddesi gereğince ilgili şerh verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince tebligat yapılır.

İhalenin Feshine Yönelik İleri Sürülen Fesih Sebeplerinin Yerinde Olmadığı

Konya 10. İcra Müdürlüğünün 2015/8647 esas sayılı dosyası üzerinden davacı borçlu İbrahim Körpe’ye ödeme emri ve kıymet takdir raporu “Buhara Mah. Abdülhamit Cad. No: 5/6 Selçuklu /Konya” adresine tebliğe çıkarılmış, tebligatların iade edilmesi üzerine bu adresin davacının mernis adresi olduğu tespit edilerek, Tebligat Yönetmeliği’nin 16/2. maddesi gereğince ilgili şerh verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince ödeme emri ve kıymet takdir raporu tebligatı mahalle muhtarı imzasına tebliğ edilmiştir. Dava konusu taşınmazla ilgili satış ilanı da davacının mernis adresi olan “Buhara Mah. Abdülhamit Cad.No:5/6 Selçuklu /Konya” adresine “mernis adresi” şerhi düşülmek suretiyle 24/05/2016 tarihinde aynı şekilde mahalle muhtarına tebliğ işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tebligat işleminin bu haliyle Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Davacı taraf ihale konusu taşınmazın iç özelliklerinin satış ilanında gösterilmesine rağmen, muhit ve çevre şartlarına ilişkin özelliklerinin belirtilmediği yönünde itirazda bulunmuş ise de; 16/05/2016 tarihli satış ilanında taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm özelliklerinin belirtilmiş olduğu görülmüş, ayrıca davacı dışındaki tapudaki tüm ilgililere kıymet takdir raporunun tebliğ edilip edilmemesi hususunda davacı tarafın 3. şahıslar adına mahkemeye şikayette bulunamayacağı da dikkate alındığında, ihalenin feshine yönelik ileri sürülen fesih sebeplerinin yerinde olmadığı, buna göre istinafa konu mahkeme kararının usul yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davacı borçlu yanın istinaf talebinin esastan reddine arar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Davacı Borçlu Yanın İstinaf Talebinin Esastan Reddine Karar Vermek Gerektiği

Hüküm: Yukarda açıklanan sebeplerle,

Davacı borçlu tarafın Konya 2.İcra Hukuk Mahkemesinin 15.08.2016 tarih, 2016/676 E, 2016/641 K. sayılı kararma yönelik istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.l maddesi uyarınca esastan reddine,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Yargılama giderlerinin istinaf talep eden üzerinde bırakılmasına,

Dair İİK.nun 364-366. ve HMK’nun 361/1. maddelerine göre kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 25.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat